ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Όλγα 

Πέφτα τσαι Παράστσι 21–22 του Σετθέμπρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #194 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη ……

Ο Γερμανέ στρακιώτα ξεδιπρούτσε τθον Καγιάφα ολάτσερε το σκέϊδε, το τσι άκια να έκι γινούμενε ταν άβα μέρα . Από το ντούμα τα κχαμπάνα, το πλιάτσιχο του τσέλε,το κλείσιμο τα γουναικοκάμπτζιουα τθο σκολείε, ως τσαι το δάμα του τσέλε,τσαι τού σκοτουμοί τουρ ατσhοίποι. Νιε δενάε ακόνη τσαι τον τόπο πφι άκια να έκι γινούμενε το μακαλειό. Νιε οργηνεύε να γκριουφτεί τσαι να μη ζάει τθο σκολείε.. 

Έγκεινη τσαι εμποίτσε . Ταράτθε σαν νι ενιάτσε τσαι όγω πφι έκι Θέου να νι μεριατθεί με το θίλε σι το γιατρέ, εστσέφτε έγκεινη το ψέμμα με τα γουναίκα σι,τσαι τάχα μι να ζάει τα τσέα του γιατρού τσαι να κχαράτσει βοήθα . Τότθε καταβήκαμε ότσι ο αφέγκη μι, σαν ανοίε το πόρε έτανη τα καταρατά αργακινά, εμαθήτσε το ιδαβολικό  στσέϊδε για ταν άβα μέρα τσαι ό’κι πορού να πεί τσίπτα  για γκανένα. Έκι νιουρίζου ότσι όλοι άκια να σκοτουθούνει.. Θέ μι πόσιου μαρτυρικό!!! 

Α αντρεία τσαι α δειλία είνι φαγκισκούμενα τθο πόλεμο, το ένα επαινεκικό το δε άλλιου κακηγοριτέο.. …

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Ο Γερμανός στρατιώτης ξεδίπλωσε στον Καϊάφα ολόκληρο το σχέδιο, το τι θα γινόταν την άλλη μέρα. Από το χτύπημα της καμπάνας, το πλιάτσικο στα σπίτια, το κλείσιμο στα γυναικόπαιδα στο σχολείο, ως και το κάψιμο των σπιτιών και τους σκοτωμούς των αντρών.  Του έδειξε ακόμη και τον τόπο που θα γινόταν το μακελειό. Τον συμβούλεψε να κρυφτεί και να μην πάει στο σχολείο. Αυτό και έκανε. Ταρακουνήθηκε σαν το άκουσε και λόγω που ήθελε να το μοιραστεί με το φίλο του το γιατρό, σκέφτηκε αυτό το ψέμα με τη γυναίκα του, και τάχαμου να πάει στο σπίτι του γιατρού και να ζητήσει βοήθεια.  

Τότε καταλάβαμε ότι ο πατέρας μου, σαν άνοιξε την πόρτα εκείνη την καταραμένη βραδιά, έμαθε το διαβολικό σχέδιο για την άλλη μέρα, και δεν μπορούσε να πει τίποτα σε κανένα. Γνώριζε ότι όλοι θα σκοτωθούν.. Θεέ μου πόσο μαρτυρικό!!! 

Η ανδρεία ,όπως και η δηλεία εμφανίζονται στον πόλεμο,το μεν επαινετικό, το δε κατακριτέο …..

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *