ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……………..

 Τςhίτα 8 του Οχτώμπρη 2019: Τσακωνοπαρέα . 

Από το Βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου ….. 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τα Τσακώνικα από το Πάνο  Μαρνέρη . 

….. ΤΕΡΕ ΤΣΑΙ ΤΣΑΚΩΝΙΑ……

Από τον ιερέ ντι το βωμό , έα ανάμεσα νάμου 

Με το χρυσέ το άρμα ντι , Απόλλωνα Τυρίτα 

Τα φκύα τα γνώση σκορκίερε, τθο νου τσαι τθα καρδία νάμου  

Χαράς τραγούϊδι α λύρα ντι τθα νίκη τσαι ταν ήττα ..

 Τθα κορφά του Άγιε Λία τθο Σερνιάλι έκι ναό αφιερουτέ τθον Θεό Απόλλωνα. Ερέσταει από το καθηγητή Ρωμαίο το 1911 πρεσσά πράματα μαζί με το άγαλμα πφι έκι φερίκχουντα ταν επιγραφή 

«ΑΠΕΛΛΩΝΙ ΤΥΡΙΤΑ». Όσα  ερέσταει είνι μαρτυρούντα ότσι ο Τερέ τα Τσακωνιά έκι έχου  σκέση με ταν «ΤΥΡΟ» τα Φοινίτση τθαν Ασία . 

Οι αλλαργηνοί Φοίνιτσε είνει οι πρώτοι πφι εγκαταστάτθαει τον Τερέ τα Τσακωνιά γιούρε το 700 μπρι το Χριστέ. Από ότσι ένι δενάχουντα οι σπουδαίοι ναυκιτσοί, οι Φοίνιτσε, εσούκαει το χειόθασσε του Τερού

τσαι  ατζυροβολήαει ,όπφουρ ήγκιαει  ψαφούντε τσαι κχαράχουντε ταν τύχη σου σε τσινούρτση τόπο με προστάτα σου τον Θεό Απόλλωνα ούγειε νι δούκαει το όνουμα Τυρίτα. Α ομορθία τσαι α ασφάλεια πφι σε προσνέτζε ο τόπο σε μποίτσε να απαραμάνει, τσαι να χκίσωει ταν πολικεία ούγειε νιε δούκαει το όνουμα τα αλαργηνά σου πατρίδα . 

Καλε ξημέρουμα τσαι όμορφο συνταχινά .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

—————————————————————————————————————

Τυρός και Τσακωνιά. 

Από τον ιερό σου το βωμό , έλα ανάμεσα μας 

Με το χρυσό το άρμα σου, Απόλλωνα Τυρίτα 

Το φως της γνώσης σκόρπισε στο νου και στην καρδιά μας 

Χαράς τραγούδι η λύρα σου στην νίκη και στην ήττα . 

Στην κορυφή του Αη Λιά στο Σερνιάλι , ήταν ναός αφιερωμένος στον Θεό Απόλλωνα . Ευρέθηκαν από τον καθηγητή Ρωμαίο το 1911 πολλά ευρήματα  μαζί με το άγαλμα που έφερνε την επιγραφή 

«ΑΠΕΛΛΩΝΙ ΤΥΡΙΤΑ». Όσα ευρέθηκαν μαρτυρούν ότι ο Τυρός της Τσακωνιάς είχε σχέση με την «ΤΥΡΟ» της Φοινίκης στην Ασία . 

Οι μακρυνοί Φοίνικες είναι οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν στον Τυρό της Τσακωνιάς περίπου το 700 πχ . Από ότι φαίνεται οι σπουδαίοι ναυτικοί, οι Φοίνικες, έφτασαν στην ακρογιαλιά του Τυρού και αγκυροβόλησαν, όπως έψαχναν και αναζητούσαν την τύχη τους σε καινούργιο τόπο με προστάτη τους τον Θεό Απόλλωνα του οποίου εδωσαν την επωνυμία Τυρίτα ..Η ομορφιά και η ασφάλεια που τους προσέφερε ο τόπος, τους έκανε να παραμείνουν και να χτίσουν πολιτεία της οποίας της έδωσαν την ονομασία της μακρινής τους πατρίδας .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *