ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΤΣhίτα 16 του Γενάρη 2018 . ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …

Μπάτσε ο μύλε έκει έχου κάποιε μαγικά δένανη ;
Έμα έχου τσε το φόβο τάσου μη απο κάτσι ιστορίλε πφι με έκει έχου πετέ ο παππού για το σμερδάτσι τζε του καλικάτζαροι . Ο ‘μα φανερούκχου το φόβο μη μπάτσε θυμούει ο παππού τσε γιουρήςει κίσου τα τσέα . Εμα παρηγορεγκούμενε μονάχα για τον όγο ότσι τα στοιχεία είγκιαει μπαήντα μόνιου του νιούτθε τσε τουρ αμέρε είγκιαει γριουφούμενα τα Σπήα . Ύστερα απο νία ούρα τσε κχάμποσε πορεία εσούκαμε το νερόμυλε του Παπουλάκου . Κατάλεκο ο μυωνά καοδέτθε το παππού . Ποτσούτθαει απο ένα σάκχο ο καθένα τον ώμο τσε εμπάκαει το μύλε . Εζού έμα κχοντούκχου το μουάρι απο το κακίστρι τσε έκεινη έκει τσhίφουντα τα τςιουφάση ταν ίσhα μη σα να μη βεβαιούτσει ότσι : Ναι έντενη ένει ο μύλε , τα άλυτα δικά ντη τσε τα κίτουρα δικά μη . Έμα ξεικάζου το υίο πφι έκει τσιτέντουντα με σφούρια τάνου τα στροτζιά φτερουτά α οποίε έκει γιουρίζα σα δαίμονα . Το υίο έκει αναιμουκχούμενε μακρύα με πρεσσά αντάρα Σάματσι έκει θέντα να να μού δενάτσει τα δένανη ση . Εμα αραματέ με το Τθούμα ανοιτθέ όπφουρ έμα θωρού το θυμουτέ υίο ..
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΤΣΕ ΚΑ ΝΙΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΑ ……
…. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *