ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Τήτηντα 9 του Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

………..ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ………

Τα παραλιακά δημόσιε πορία  από Τερέ προς  Άστρη τα  τοποθεσία Ζαρίτσι  το Ανατολικο μέρη τα πορία , ένει ερικχούμενε το Αγιούτςhι τ’ Άγιε Χριστόφορα . Ένα όμορφο , γραφικό , μιτσή , παραλιακό Αγιούτσhι . Ένει απέχουντα 5 χιλιόμετρα από το Τερέ τσαι ο Άγιε Χριστόφορα ένει ο προστάτα τθουρ οδηγοί .  Μιτσή πφ’ έμα , έκει νια  από τουρ αγαπητοί μοι γιορτέ . Τουρ ενία του Αμάη κάθε  χρόνε . Τα καμπτζία από ταν τάνου γειτονία έμαει έγκουντα με του πούε, ως πφι να μου καομαθήτσε ο Γούτσο ( Γιώργο Λαλουδάτση ) . Με το αυτοκίνητε ση το φορτηγό , να μου έκει Βάνου τα καρότσα τσαι να μου έκει αποσούκχου τον Άγιε . Για να ξομογηθού τσιόα έκει πιο κουραστσικό τα καρότσα παρά με του πούε . Αλλά άμα ο ‘μαει έγκουντε με το αυτοκίνητε πφουρ άκει να πενεφτούμε το ότσι εμπάκαμε σε αυτοκίνητε … Κάθε σόϊ έκει κατασκηνούκχουντα κάτου από νία ελήα για να φάνει μετά από τα λειτουργία όλοι μαζύ . Τα καΐτσια ίγκιαει τσαί έταει φερίκχουντα προστσυνητέ από Άγιε Αντρήα , από Τερέ , από Σαμπακικά , λιβάδι. Αλλά οι πλέτεροι ίγκιαει ταξιδέγκουντε με τα γαϊδουρομούαρα . Μετά το φαΐ αρίκχουντε ίγκιαει ένα νομπέκι τσαι απέ ίγκιαει ξαποστέντε , τον Άγιε για γλέγκι τσαί χορέ . Για ενίου έκει το τελευταίο γλέγκι το 1970 . 48 χρόνου αργούτερα ένει τσαι πάλι  όρεγη …..  

 ΒΟΗΘΗΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ,ΒΟΗΘΑ ΝΑΜΟΥ Ο ΑΓΙΕ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *