ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….

Σάμπα 29 του Σερικχή 2019 .Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #129 : Του Πάνου Μαρνέρη 

Αβγάκισμα = αβγάτισμα ………………….Αβάρετε = αβάρετο – η – ος 

Αβουγό = αβγό   …………………………..Αβουτανέςhα = μεγάλο αυτί 

Αβράχου = αρπάζω ………………….Αβρύα ( αβζύα) = εδίψασα πολύ 

Αραμού = μένω ………………….Αβλύχουντα( αβλύζουντα )  = αναβλύζει 

Αναφερίκχου= αναφέρω  ………….  ανανέγκα = ενέφερα 

Α δόση ένι θέα αβγάκισμα = η δόση θέλει αβγάτισμα . 

Έντεοι οι κότθε ου ‘νι γεννούντε  πλέα , ούτε ένα αβουγό βρέεεε. 

= αυτές οι κόττες δεν γεννάνε πιά , ούτε ένα αβγό βρέεεε…. 

Τσι έσι ποίου έτρου , ακόνη ο ‘νι αφήκα χάμου νι αβράερε = τι κάνεις έτσι , ακόμα δεν το άφησα χάμω το βούτηξες .. 

Κια έσι αραμού ; = που μένεις ; 

Όπφουρ έμα έγκουντε τον ανήφορε ακιστάμα τσαι αραμάκα κίσου = 

Όπως πηγαίναμε στον ανήφορο κουράστηκα και έμεινα πίσω .. 

Με λειπέβερε τσαι ντ’ένι αναφερίκχου αβέρτα …= μου έλειψες και σ’αναφέρω συνέχεια …. 

Αβάρετε έσι Νιχαού….  = αβάρετη είσαι Μιχαλού…. 

Κάτσι αβουτανέςhε σαν του όνου = κάτι αυτάρες σαν του γαϊδάρου .

Αβρύα για ύο , ούτε  νια κχιαούα ύο να ξαβρύσου(ξαβζhύσου) μαθές =

Δίψασα για νερό , ούτε μια στάλα νερό να ξεφιψάσω μαθέ . 

Σε έγκεινη ογή το μέρη παλιά έκι αβλύζουντα( αβλύχουντα) ύο .

Σε τούτο το μέρος παλιά ανάβλυζε νερό …

Όπφου έμαει κασημένοι ντ’ανανέγκα=όπως  καθόμαστε σ’ανέφερα

Καλε ξημέρουμα .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *