ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

     …… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Σάμπα 12 ΤΟΥ ΑΜΑΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

……….ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……….. 

 Ταν Άνοιξη σε έμα νέμου το τσήπο του Κουτσογιάννη με το μπόλικο χόντη τσαι τα Ζενά . Χοροσπηδούντα χοντάτα όπφουρ ίγκιαει τα 

Βανίζα τσαι  ριουφάλια , χοροσπηδού τσαι ο Ντερβίση χαρούμενε όπφου συνήθως . Από τα πρεσσά παιγνίιδα τσαι χοροσπηδήματα έκει ανοίντα α όρεξη τθα ριουφάλια τσαι βανίζα τσαι γονακιστά κάτου από τα φούκχα τα ματερή σου ίγκιαει συλίντουντα το γά από τα μαστάρια σου … οι ματέρε γιουρίζουντε του τσιουφάλε   σου  ση ίγκιαει ζουνισκουμένει τσαι ση ίγκιαει χαϊδέγκουντε αφού ίγκιαει σιγουρεγκουμένει ότσι ίγκιαει τα δικά σου .

Μαγικά εικόνα πφι έκει δενάχα αγάκη ,ταν αγάκη τα μάτη . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ .

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *