ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α εκδήλωση τα ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ θα ναθεί τουρ 25 του
Αυγούστου Παράστσι αργά .
Ο σκοπό σε έντανη ταν εκδήλωση ένει το Ανάσταμα τα γρούσα νάμου . Ένει , μπάτσε τσε μπορέμε να βάλουμε τα γρούσα νάμου τα καθημερινότητα νάμου . Ένει νιουρίζου τσε ένει ξέρου ότσι το 50% απο του Τεριώτοι , του Σαπουνατσιάνοι τσε του Μεανιώτοι είνει νιούντε τα Τσακώνικα . Ενει κρίμα να ση αφήουμε να χαθούνει . Ενιλήκα με τα δασκά νάμου , τα Γιωργία νάμου , τζε εκαταβήκα ότσι ένει προβληματιστά , κουραστά , απογοητευτά . Ένει έχα μπητέ τεράστιε προσπάθεια , ένει έχα αφιερουτέ αμέτςhήτοι ούρε για να σουστεί έντενη ο θησαυρέ χωρις αμοιβή μόνιου επειδή νιε ένει θεωρούα καθήκον ση , τσε το μόνιου πφε εισπράε ένει απογοήτευση. Ο’νει κιστίου ότσι ένει έχα πρέπουσα στήριξη . Γιωργία έσει Άξιε συγχαρητηρίων. Εζού ένει απαιτού τσε ένει κχαράχου τα βοήθεια νιούμου , αλλα μονάχα τσε εφόσον έτθε κιστήντε , ότσι ένει πρέπουντα να σούσουμε , να αναβοιούμε , να νιλήνουμε τα γρούσα νάμου . Εαν ετθε νομίζουντε ότσι νία γρούσα 3000 χρονού Ο ‘ΝΕΙ αξίζα τα προσοχή τσε τα προσπάθεια τσε το κόπο , τότθε τσι να αλήου ένει κχαράχου συγγνώμη από όλοι νιούμου…..
….Η εκδήλωση της Τσακωνοπαρέας θα γίνει στις 25 του Αυγούστου Παρασκευή βράδυ. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η Ανάσταση της γλώσσας μας . Ξέρω και γνωρίζω ότι το 50%των Τυριωτών ,Σαπουνακιωτών και Μελανιωτών μιλάνε τα Τσακώνικα . Ειναι κρίμα να τα αφήσουμε να χαθούνε . Εμίλησα της δασκάλας μας της Γιωργίας μας και κατάλαβα πως είναι προβληματισμένη κουρασμένη και απογοητευμένη .Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια , έχει αφιερώσει αμέτρητες ώρες για να περισώσει αυτόν τον θησαυρό , χωρις αμοιβή παρα μόνο γιατι το θεωρούσε καθήκον της . Δεν νομίζω πως είχε την πρέπουσα στήριξη . Γιωργία είσαι άξια συγχαρητηρίων ..Εγώ απαιτώ και ζητάω την βοήθεια σας , αλλα μονάχα και εφόσων πιστεύτε ότι πρέπει να την σώσουμε , να την αναβοιώσουμε να μιλάμε την γλώσσα μας . Εαν νομίζετε ότι μια γλώσσα 3000 ετών δεν αξίζει την προσοχή , την προσπάθεια και τον κόπο , τότε τι να πω ζητάω συγγνώμη απο όλους σας και όλες σας…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *