ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Φωνηάτσετε νοι δενατά όλοι τσαι μονοτάρου 

Τα γρούσσα ο ‘με δίντε ντοι ν’ αλήετε του Χάρου 

Φωνάξετε το δυνατά όλοι και μονομιάς 

Την γλώσσα δεν σου δίνουμε , να πείτε σεις του χάρου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *