ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Παράστσι 25 του Αμάη 2018 …. 

ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι = η Τσακωνοπαρέα με τους νέους 

Κιά θα ζάρε ταχία ; Που θα πας αύριο ; 

Ταχία θα ζάου τάν Αθήνα = αύριο θα πάω στην Αθήνα 

Θα οδηγήερε ; ή´ θα ζάρε με το λεοφωρείε ; 

Θα οδηγήσεις ;ή´ θα πας με το λεοφωρείο ;

Έμα αού να ζάου με του πούε = έλεγα να πάω με τα πόδια 

Οράκα εζού να σούσερε ως το πέρε Τέγανε = 

Είδα εγώ να φτάσεις ως το πέρα Τηγάνι ( τοποθεσία στον Τυρό)

 το ιίδε  ένει αού τσαι εζού = το ίδιο λέω και εγώ . 

Θα γύρερε ταν ίιδε αμέρα ; = Θα γυρίσεις την ίδια ημέρα 

Έτρου ένει αού , οξόν τσαι μ’ ερέσει γκάνα απρόσμενε.

Έτσι λέω  εκτός και με βρείς κάτι απρόσμενο . 

Να ζάρε το καλέ τσαί κα ξεμπερδέματα = 

Να πας στο καλό και καλά ξεμπερδέματα . 

Νιλήνετε τα γρούσα νάμου , ας ποίουουμε το χρήε νάμου

Μιλάτε την γλώσσα μας ας κάνουμε το χρέος μας … 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *