ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Πέφτα τσαι Παράστσι 25–26 του Μάτζη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Τσάκωνε Φιλιτσοί : του Πάνου Μαρνέρη . 

Εκάνα όρεγη τθο ξακουστέ Πραστέ τθα Δοξαστά πρωτεύουσα τα Τσακωνιά να νιλήου τσαι να γράψου δύου όγια… τσαι ένι το λιγούτερε πφι ένι πορού να ποίου, για έτεοι πφι ανάβαει τσαι κχοντούκαει αναφτέ το κάρβουνε κχακχουτέ τάσου τα σποΐα τσαι πφι υστερούτερα αμπρούτσε τσαι ενάτθε αφανέ για να φουκίσει τουρ ήρωε του 1821 να  λευτερούνει τα Πατρίδα . 

Ο καπετάνιε Γιώργο Πάνου από του Πέτσε ούγειε μυήτθε τθα φιλικά Εταιρία από το Τριπολιτσιώτα Παναγιώτη Σέκερη ένι έτενη πφι ορτσίε τθα φιλικά  πρώτε τσαι καλύτερε το : 

Παναγιώτη Μίχα δάσκαλε 48 χρονού από το Πραστέ τουρ 26/11/1818  

Γιωργάτση Παπαδόπουλε,γιατρέ από τον Άγιελίδι  έκι έχου μπαλτέ Ρωσικα σκολή του Χαρκόβου τθαν Ουκρανία 29/11/1818

Γιάννη Πολίτα, ναυκικό από το Πραστέ ορτσίστε τον Άγιελίδι τσαι έκι 29 χρονού ο τςhίτε κατά σειρά Τσάκωνα πφι ορτσίστε…

Γιώργο Μπουγά, έμπορα έκι αραμού το Πραστέ αλλά έκι από ταν Αλωνίσταινα. 

Τσυριακό  παπά από το Πραστέ 22του Αμάη 1819 . Εδούτσε 15 γρόσια τσαι αργούτερα το 1831 40 φοίνιτσε για σκολεία τον Άγιελίδι.

Γιάννη Καψαμπέλη από τα Γαστένιτσα έμπορα 25 χρονού ορτσίστε από το Γιώργο Πάνου  τθο Κρανίδι νία του Μάτζη 1820. 

Κώνστα Χατζή Παναγιώτη Πολίτα από το Πραστέ εφοπλιστή του χρόνου έτεοι. Ορτσίστε τθον Άγιελίδι  τα πρώτε του Απρίλη το 1820 από τον Γιώργο Πάνου. 

Γιαννούλη Καραμάνο πολικικό ορτσίστε από το Γιώργο Πάννου νή Γιωργάτση Παπαδόπουλε το 1819. Επροσπαθήτσε κατά πρώκιου να νηορτσίσει ο Αναγνώστα Κοντάκη αλλά ο κατανέτζε σι . 

Νικόα Παλλαδά πρόκριτε από τα Γαστένιτσα ορτσίστε από τον Αναγνώστα Κοντάκη τον Αγιοοπετρίτα.

Γιάνννη Πέτρου από τον Άγιελίδι ο ‘με ξέρουντε από ποίε ορτσίστε

τσαι Γιάννη Πετρουνάτση από τον Άγιελίδι τσαι για έντενη ο ‘με ‘χουντε κάτσι άλλιου ..

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι . Στέκουντε έμε προσοχή απουρτέσε σε έντεοι του Γίγαντε, σε έντεοι τουρ ήρωε,σε έντεοι του Τσάκωνε, σε έντεοι του Πατριώτε, σε έντεοι τουρ Έλληνε. 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Ήρθα εδώ στο ξακουσμένο Πραστό,στην δοξασμένη πρώην πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, να μιλήσω και να γράψω δύο λόγια, είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω, για αυτούς που άναψαν και κράτησαν αναμένο το κάρβουνο, χωμένο μέσα στην στάχτη και που υστερότερα λαμπάδιασε και έγινε αφανός  για να φωτίσει τους Ήρωες του 1821  να ελευθερώσουν την πατρίδα. 

Ο καπετάν Γιώργος Πάνου από την Σπέτσες ο οποίος μυήθηκε στην φιλική εταιρεία από τον Τριπολιτσιώτη Παναγιώτη Σέκερη, είναι αυτός που μύησε στην φιλική πρώτο και καλύτερο τον Παναγιώτη Μίχα δάσκαλο 48 ετών από τον Πραστό στις 26/11/1818 

Τον Γιωργάκη Παπαδόπουλο γιατρό από το Λεωνίδιον είχε βγάλει την Ρωσική σχολή του Χαρκόβου στην Ουκρανία 29 /11/1818.

 Τον Γιάννη Πολίτη ναυτικό από τον Πραστό Ορκίστηκε στο Λεωνίδιον και ήταν 29 ετών ο τρίτος κατά σειρά Τσάκωνας που ορκίστηκε. 

Τον Γιώργο Μπουγά έμπορα κατοικούσε  στον Πραστό  αλλά καταγόταν από την Αλωνίσταινα. 

 Κυριακό ιερέα από τον Πραστό 22 του Μάη το 1819 έδωσε 15 γρόσια και αργότερα το 1831 40 φοίνικες για σχολεία στο Λεωνίδιον. Γιάννη Καψαμπέλη από την Καστάνιτσα έμπορα 25 χρονών ορκίστηκε από τον Γιώργο Πάνου στο Κρανίδι 1 Μαρτίου 1820 . 

Τον Κώστα Χατζή Παναγιώτου πολίτη από τον Πραστό εφοπλιστή τα χρόνια εκείνα. Ορκίστηκε στο Λεωνίδιον την πρώτη του Απρίλη το 1820 από τον Γιώργο Πάνου. 

Γιαννούλη Καραμάνο πολιτικό.Ορκίστηκε από τον Γιώργο Πάνου ή Γιώργο Παπαδόπουλο το 1819. Προσπάθησε κατά πρώτον να τον ορκίσει ο αναγνώστης Κοντάκης αλλά δεν τα κατάφερε.

Νικόλαος Παλλαδάς πρόκριτος από την Καστάνιτσα. Ορκίστηκε από τον Αναγνώστη Κοντάκη τον ΑγιοΠετρίτη. 

Ιωάννη Πέτρου από το Λεωνίδιον. Δεν ξέρουμε από ποιον ορκίστηκε και ο Γιάννης Πετρουλάκης από το Λεωνίδιον και γι’αυτόν δεν ξέρουμε κάτι άλλο. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι. Στέκουμε  προσοχή μπροστά σε αυτούς τους γίγαντες, σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτούς τους Τσάκωνες, σε αυτούς τους Πατριώτες, σε αυτούς τους Έλληνες…

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *