ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..

Έατθε καλοί  μη θίλοι , με χαμόγελε  τα χείλη ,

με καρδία ανοιτθά τσε οα θα ζάνει νία χαρά

Εφκειάκα τσε καφούτςhι τσε ανάβα το κχαρούτςhι .

Ενει Τσακώνικα έμε ΝΙΟΥΝΤΕ , γιατσι όλοι έμε πορούντε .

Φέρτε γάστενα γα φτάμε , ταν ικχάρα να κατσάμε ,

λίγο για να σhονιστούμε τσε να ευχαριστηθούμε .

Να αλήουμε παρανύθια , κόκχουνε με τα ροδύθια ,

να αλήουμε παρόλε , με χαρά τσε δίχως δόλε ……

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *