ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

ΔΕΦΤΕΡΑ 25 του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι. 

……( Τα ξεσέλια  α δέφτερε  μοι γειτονία ….) 

Νία γειτονία με εβδομαδιαία γλέγκια τσαι τραγούϊδια . 

Ου ‘γκιαει θέντε πρεσσά ,πρεσσά οι ξεσελιώτοι για να ξεφαντούνει .

Ενα άμα έκει ποίου ταν αρχή όλοι τθο  πούα . Γεράδε , γριάδε , νέε , νέοι  τσαι καμπτζία . Αλλά θα έκει ατσhά παράλειψη άμα ο ‘ αναφερίκχου το τσείε μοι το Λία . Έκει αιθή τα Μάτη μοι , 

Μιτσή άμα τσαι έκει επεραήε ωτίτιδα τσαι επειδή οι γιατροί τότθε ίγκιαει σπανίζουντε ,  απαραμάτσε κωφάλαλε. Έκει ομορθιαίνου τα ξεσέλια με του φωναί σοι , με τα γέλια σοι. Όα τα καμπτζία νι’ έμαει αγαπούντα καθώς τσαι έτενη έκει σhέφου απέραντε αγάκη για του μιτσοί θίλοι σοι πφι σε έκει αποκαού πουλέσhα . Ταν ουσία τσαι έτενη έκει απαραματέ καμπτζί σε κορμό ατσhούπου .. τσαι έτενη έκει ένα πουλέςhι….

Τα ξεσέλια , α Μπαρμπίτσα του Τερού όπφου Νιε έμαει αποκαούντε ,

Ο τόπο του σαματά , τα φασαρία ο τόπο πφι α ζωή έκει αρίκχα άλλοι διαστάσε σάμερε ένει ένα  νεκροταφείε , ένα τόπο νεκρέ από όα τα παρατάνου. Ίσως τσαι να αρίτσει νία ανάσα ,ίσως να ξαποσταίνει , αλλά ίσως τσαι να κουράστε , ίσως ένει πενθούα ίσως ποτέ να μη ξεφαντούει πάλι … Εβάκα απαρηγόρητα καθώς νιε επισκέμα . 

Α τσέα είνει γκρενιστά , μπαράκα ένει ο πόρε 

Περαήα πρεσσά  βιούματα  , σε έτενη τον χώρε . 

Κα εβδημά τσαι όμορφο Δέφτερα  Τσακωνοπαρέα μοι . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *