ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Νοέμπρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα :

Κουιτέ#8 : από το βιβλίε ……ΚΡΑΥΓΗ …….

Α συνέχεια από τα Μαρτυρία ταρ Ελένη Κολλιοπούλου ..

Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη ….

Κχάμποσα  από τα παλληκάρια ταρ αντίσταση περικαλέκαει του γονείε σου να φύτσωει τσαι να ζάνει να γκριουφτούνει τθου Σhίνοι . 

Τα καμπτζία του Χρήστου Παπαντρέου, ούγειε έκι πρόεδρε τα κοινότητα νιε ‘πέκαει να φύτσει..Ετήνε όμως θεωρέτσε ότσι έκι χρήε σι να απαραμάει τθο τόπο σι. Εμπλεύε μόνιου τα γουναίκα σι τσαι τα σιάτη σι . Ο υζέ του Γυμνασιάρχα επέτσε τσαι ετήνε τον αφέγκη σι να φύτσει, μα ετήνε ούτε πφι νι ενιάτσε . 

Τα Τίτιντα τουρ οχτώ του Δετσέμπρη εφύγκαει πρεσσοί Καλαβρυκινοί τθα γιούρε χωριουδάτζα .πρεσσοί από έτεοι ήγκιαει Γερμνοδοσίλογοι .  Ταρατθά για τον ατσhέ μι υζέ εζάκα να ρωτίου το πρόεδρε ούγειε έκι θίλε ταρ οικογένεια . Ετήνε με πέτσε να μη τσhίντου τσαι ότσι ο ‘κι ανάτζη να φύτσουμε τσαι να παρατίουμε του τσέλε νάμου. Με πέτσε ότσι ο Γερμανέ διοιτσητή του Αιγαίουσ’έκι έχου πετέ ότσι ου ‘γκιαει έχουντε τσίπτα να φοζατθούνει . 

Αμέρα Πέφτα, 9 του Δετσέμπρη, 9:00  α ούρα τα σύνταχα οι Γερμανοί μπάκαει τθα Καλάβρυτα. Α βουή από τα μηχανοτσίνητα άτζε νάμου τουρ αβουτάνε . Ανατςhιχία ντ’έκι κιάνα απο τα στρακιωτσιχά παρατσέλματα τσαι από του μπότε πφι ήγκιαει ντίντε χάμου.

Ο περάτσε τσαι πρεσσά ούρα τσαι καλέκαει όλοι τουρ ατςhοίποι τσαι του νέοι τθα πλατεία. Εζού ταρατθά όπφουρ έμα άγκα ξοκίσου τα καμπτζία μι τσαι σούκα ως το γιοφύρι του Πάσχου.   . Οι Γερμανοί με τον  διερμηνέα μπαήκαει τθο Ξουστάγι του Αντωνόπουλου . Μαζύ σου τσαι ένα Γερμανέ πφι έκι νιουρίζου Ελληνικά για να παραφαντούτσετε τα όγια του διερμηνέα . 

Α ούρα α κα σε όλοι νάμου . Να έχουμε ταν υγεία νάμου   .. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

……

Μερικά από τα παλικάρια της αντίστασης παρακάλεσαν τους γονείς τους να φύγουν και να πάνε να κρυφτούν στα βουνά.Τα παιδιά του Χρήστου Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της κοινότητας, του είπαν να φύγει, εκείνος όμως θεώρησε πως ήταν χρέος του να παραμείνει στον τόπο του. Έδιωξε μόνο την γυναίκα του και την κόρη του. Ο γιος του γυμνασιάρχη και εκείνος είπε στον πατέρα του να φύγει μα εκείνος ούτε που τον άκουσε .

Την Τετάρτη 8 του Δεκέμβρη έφυγαν πολλοί Καλαβρυτινοί για τα γύρω χωριά . Πολλοί από αυτούς Γερμανοδοσίλογες .Ανήσυχη για το μεγάλο μου γιο πήγα να ρωτήσω τον πρόεδρο ο οποίος ήτανε φίλος της οικογένειας . Εκείνος μου είπε να μην ανησυχώ και ότι δεν ήταν ανάγκη να φύγουμε και να παρατήσουμε τα σπίτια μας. Μου είπε ότι ο Γερμανός διοικητής του Αιγαίου τους είχε διαβεβαιώσει ότι δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν.

Ημέρα Πέμπτη 9 του Δεκέμβρη 9 η ώρα το πρωί οι Γερμανοί μπήκαν στα Καλάβρυτα. Η βοή από τα μηχανοκίνητα μας πήρε τα αυτιά. Ανατριχίλα μας έπιανε από τα στρατιωτικά παραγγέλματα και από τις μπότες που χτυπούσαν στο έδαφος. Δεν πέρασε και πολλή ώρα και κάλεσαν όλους τους άντρες και τους νέους στην πλατεία. 

 Εγώ ανήσυχη όπως ήμουν πήρα ξωπίσω τα παιδιά μου και έφτασα ως το γεφύρι του Πάσχου  Οι Γερμανοί με τον διερμηνέα ανέβηκαν στο μπαλκόνι του Αντωνοπούλου μαζί τους ένας  Γερμανός που γνώριζε ελληνικά για να παρακολουθεί τα λόγια του διερμηνέα. 

Η ώρα η καλή σε όλους μας .Να έχουμε την υγεία μας …

………..ΜΙΛΑΝΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *