ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Φχαριστούντε πρεσσιού ταν Μαρία Αλεβάντη ..το τελευταίο βίντεο από τα κα,πτζία για το 2022. Κα τσαι όμορφο χρονία να έχουμε καμπτζία μι .. ο τσινούρτση χρόνε να δει νιούμου φούκιση… 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Μαρία .Αλεβάντη 

Τςhιίτα τσαι Τίτιντα 27–28 του Δετσέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #122 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευη τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

Του 16 του Οχτώμπρη ένα Γερμανικό λόχο τσινήτσε από το Αίγιε  τσαι άτζε τα πορία για τα Καλάβρυτα . Συνταχούλια τθου δεκαενία του Οχτώβρη ενάτθε μάχη, οι αντάρτοι  με του Γερμανοί ανάκοντα τθα Κερπινή . Οπά εσκωτούτθαει τσhεί Γερμανοί κιάτθαει 78 όμηροι. Ένα νιε γλυτούτσε,ούγειε γιουρίε κίσου τθο Αίγιε τσαι επέτσε τα καθέκαστα τθου Γερμανοί . Ταν ιίδε αργακηνά εσούκαει τθα Καλάβρυτα οι Αντάρτοι με τουρ αιχμαλώτοι . Τουρ αιχμαλώτοι σε κλείκαει τάσου τθο Δημοκικό σκολείε τσαι ετήνοι φύγκαει. . Ταν άβα μέρα μαθεύτε ότσι οι Γερμανοί τσινήκαει από το Αίγιε να ζάνει να μαζούνει του σκωτουτοί σου, τσαι τουρ αιχμαλώτοι .Οι αντάρτοι νιε μαθήκαει, εζάκαει τθα  Καλάβρυτα, αβράνει τουρ αιχμαλώτοι τσαι χάτθαει . Τσhεί Γερμανοί αξιωμακιτσοί τραυμακιστοί πφι ήγκιαει γκριουφτοί σ’ερέκαει οι Καλαβρυκινοί τσαι σ’αποσούκαει τθο νοσοκομείε. Οπά σε φρογκίε ο γιατρέ Χάμψα,οι αϊθήνε Καλοβρεντή τσαι κχάμποσοι γουναίτσε ….

    Να έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Στις 16  Οκτωβρίου ένας Γερμανικός λόχος ξεκίνησε από το Αίγιο και πήρε τον δρόμο για τα Καλάβρυτα.Πρωί πρωί στις 19 του Οκτώβρη, έγινε μάχη,αντάρτες με  Γερμανούς, κοντά στην Κερπινή. Εκεί  σκοτώθηκαν τρεις Γερμανοί και πιάστηκαν  78  όμηροι. Ένας που την γλίτωσε γύρισε ξανά στο Αίγιο και είπε τα καθέκαστα σου Γερμανούς. Το ίδιο βράδυ έφτασαν στα Καλάβρυτα οι αντάρτες με τους αιχμαλώτους που  τους έκλεισαν μέσα στο δημοτικό σχολεί ενώ αυτοί έφυγαν. Την άλλη μέρα μαθεύτηκε ότι Γερμανοί ξεκίνησαν από το Αίγιο να πάνε να μαζέψουν τους σκοτωμένος τους και τους αιχμαλώτους. Οι αντάρτες το έμαθαν και πήγαν στα Καλάβρυτα αλρπαξαν τους αιχμαλώτους και χάθηκαν.  Τρεις Γερμανοί αξιωματικοί τραυματισμένοι που κρυβόντουσαν τους βρήκαν οι  Καλαβρυτινοί και τους πήγαν στο νοσοκομείο.  Εκεί τους φρόντισε ο γιατρός Χάμψας, οι αδελφοί Καλοβρεντή  και κάμποσες γυναίκες.

 ……..Να έχουμε υγεία φθλενάδες και φίλοι …..

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *