ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α όμορφο Σίσυ ένι έχα τον όγο . Φχαριστούντε ντι πρεσσιού σιάτη μι .

ΕΜΕ περήφανοι τσαι έμε κιμούντε τα προσπάϊθα ντι ..

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Σίσυ 

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 8–9 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #175:απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Σαν Ετθάκαμε συνταχούλια έζάκαμε να ερέσουμε τσίε, ακομπέτι κάτσι  να ανοίτσουμε του τάφοι. Σ’έμαει βάντε ένα, ένα τάνου τθα μπετσίματα τσαι σ’έμαει κχαμπαήχουντε τθο νεκροταφείε τσαι οπά σ’αφήκαμε για πάντα . Όρπα να νιάρε νοιρόγι! Ορπα να νιάρε κουιτοί τσαι όρπα να νιάρε βάμματα. Ταν Αμέρα έτανη σκωτούτθε ο αφέγκη μι 65 χρονού, ο αιθή μι ο Κωσταγκή 22 χρονού τσαι ο αιθή μι ο Χαράλαμπο 25 χρονού. Εψαφήκαμε πρεσσιού τάσου από όα τα τσιφάρια για να σ’ερέσουμε . Από  το σόι νάμου σκωτούτθαει 22 νομάτοι, 22 τσαδέφοι . Σ’έμαει κχακχούχουντε τόσιου αναχλά πφι τα νιούτθα ήγκιαει έγκουντε οι κούνοι τσαι σι ήγκιαει ξεκχακχούχουντε . Υστερούτερα κάναει κχάμποσοι συτζενήδε από τα Σουδενά τσαι ανοίαει του λάτσοι τσαι σε κχακχούαει κίσου βαθεία . Αφού σε κχακχούαμε γιουρίαμε του τσέλε νάμου, αλλά  κια να  ερέσουμε τσέλε; Ο ‘κι ερικχούμενε τσίπτα.

Ο πόλεμο ένι φριχτέ τσαι οι αντροίποι ένι πρέπουντα κάποτε να κατάβωει ότσι ξον από ανώφελε, ένι φερίκχου ταν συντέλεια..

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………… 

Σαν σηκωθήκαμε πρωί πρωί ε πήγαμε να βρούμε τσάπες, τελοσπάντων κάτι να ανοίξουμε τους τάφους.  Τούς βάζαμε έναν έναν πάνω στις κουβέρτες και τους κατεβάζαμε στο νεκροταφείο και εκεί τους αφήσαμε για πάντα. Εκεί να ακούσεις μοιρολόγι! Εκεί να ακούσεις κραυγές! και εκεί να ακούσεις κλάματα! 

Την ημέρα εκείνη σκοτώθηκε ο πατέρας μου 65 ετών, ο αδερφός μου ο Κωσταντής 22 ετών, και ο αδερφός μου Χαράλαμπος 25 ετών…. Εψάξαμε πολύ, μέσα από όλα τα κουφάρια για να τους βρούμε. Από το σόι μας σκοτώθηκαν 22 νοματαίοι, 22 ξαδέρφια.Τους θάβαμε τόσο ρηχά που τη νύχτα  πήγαιναν τα σκυλιά και τους ξέθαβαν. Υστερότερα ήρθαν συγγενείς από τα Σουδενά, άνοιξαν τους λάκκους και τους ξανάθαψαν βαθιά.  Αφού τους θάψαμε γυρίσαμε στα σπίτια μας, αλλά που να βρούμε σπίτια… δεν υπήρχε τίποτα……

Ο πόλεμος είναι φρικτός και οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν κάποτε πως εκτός  από ανώφελος, φέρνει την καταστροφή .  

…..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *