ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο


Να νιουρίζουμε τσαι να μνημονέγκουμε του προγόνοι νάμου  . 

……………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Πέφτα τςαι Παράστσι 6-7 του Αουνάρη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Το μαντρί του Νιτσήτα : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Ο παππού ο Νιτσήτα Γκουβύση . Ο καλύτερε τθα ντιλιβίρα . Έκι έχου δενατθέ τσαι τον αϊθή το Λία πρεσσά . Α γουναίκα σι έκι σιάτη του Νικόα Παπαϊδά. . Έγκεινη ογή το μέρη νι έκι έχου παρτέ προίκα μάλλον . Ένι κιστίου ότσι έκι έχου προύατα . Τσαι έγκεινη το μαντρί ένι χκιστέ σε Γάςhα, για δύου όγοι τσαι για απάτζι αλλά τσαι για τα δροσία… Έντανη α Ογή έκι φερίκχα το όνουμα : α Γάςhα του Νιτσήτα 

Υζοί  σι,ο Νικόα ,ο Ντίνο,ο Δημοςτένη τσαι ο Παναγιώτη. Έκι έχου άλλε ένα υζέ το Νιχάλη, πφι εσκωρέτθε πρεσσιού νέο .Ο ‘κι έχου σιατέρε . 

  Έγκεινη έκι το μαντρί σι τσαι ο κάλυε σι . Έκι ατςhέ νοικοτσιούρη για έτεοι του χρόνου, καθότσι έκι έχου τσαι πρεσσά χτήματα, τσαι τθα Παλιόχωρα,τσαι τθο Τσέρφο. Οι αντροίποι πφι ήγκιαει οικονομικά σε κα κατάσταση, ήγκιαει αρίκχουντε τθα δούλεψη σου κοπέλια… 

Ο παπου ο Νιτσήτα έκι έχου παρτέ σαν κοπέλι το Στάϊθη Συκιώτα τον ευεργέτα νάμου . Από τον εγκονέ του παπού του Νιτσήτα αγοράκα τσαι εζού τα χούρα τθο Τσέρφο πφι εχκία τα τσέα μι . 

Έμε Φχαριστούντε τσαι έμε μνημονέγκουντε έντεοι τουρ αντροίποι πφι εκχοντούκαει το καγκήλι τα γρουσσέ αναφτέ . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Ο παππούς ο Νικήτας Γκουβύσης.  Ο καλύτερος στην φλογέρα.  Είχε μάθει  πολλά και στον αδερφό μου τον Ηλία.  Η γυναίκα του ήταν κόρη του Νικόλα του Παπαδιά.  Αυτό εδώ το μέρος το είχε πάρει προίκα μάλλον.  Πιστεύω ότι είχε πρόβατα.  Και αυτό το μαντρί ήτανε κτισμένο σε (Γάςhα) για δύο λόγους:  και για απάγκιο αλλά και για δροσιά.  Αυτή εδώ έφερνε το όνομα: η Γάςhα του Νικήτα. Οι γιοί του ήταν:  ο Νικόλας, ο Ντίνος, ο Δημοσθένης και ο Παναγιώτης.  

 Είχε κι άλλον έναν γιο τον Μιχάλη που πέθανε πολύ νέος.  Δεν είχε κορίτσια.  Αυτό ήταν το μαντρί του και το καλύβι του. Ήταν καλός νοικοκύρης για εκείνα τα χρόνια καθότι είχε και πολλά κτήματα στην Παλιόχωρα και στοΤσέρφο.  Οι άνθρωποι που ήτανε οικονομικά σε καλή κατάσταση έπαιρναν στην δούλεψη τους υπαλλήλους. 

 Ο παππούς ο Νικήτας είχε πάρει σαν υπάλληλο τον Στάθη Συκιώτη τον ευεργέτη μας.  Από τον εγγονό τού παππού τού Νικήτα αγόρασα και εγώ το χωράφι στο Τσέρφο όπου έχτισα το σπίτι μου.  Ευχαριστούμε και μνημονεύουμε αυτούς τους ανθρώπους που κράτησαν το καντήλι της γλώσσας αναμμένο … 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *