ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

Πέφτα τσαι Παράστσι 25–26 του Αμάη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Παπαδαίικο μαντρί : του Πάνου Μαρνέρη . 

Το Μαντρί τσαι ο κάλυε του Νικόα   Παπαϊδιά.

Ο Νικόα Παπαϊδά εκάνε από το Πραστέ, τσαι έκι πρεσσιού ατςhέ νοικοτσιούρη, με πρεσσά χτήματα τθο Τςhουμία, τθον Οριόντα τσαι τθο  Τσέρφο . 

Καμπτζία σι: ο Μήτςhο τσαι ο Κώτςhο τσαι νία σιάτη τα γουναίκα του Παπού του Νιτσήτα του Γκουβύση. Καμπτζία του Κώτςhου: όσα ένι νιουρίζου, Ο Γιώργο, ο Μήτρο, ο θόδερε,ο Νικόα τσαι έξε σιατέρε.  Του Μήτρου: ο Νικόα, ο Κώστα  (Κοτσhαρή), ο Παναγιώτη( σκωτούτθε ταν Αλβανία, από έντενη άγκα το όνουμα,)ο Σαράντο τσαι ο Γιάννη Έκι έχου τσαι 4  σιατέρε, τα Σοϊθία,Ατζελικώ,Βασίλω τσαι Ερήνη. 

Ογή έκι τσαι α Γάςhα του Παπαϊδά . Γάσhα ένι αρχαιοελληνικά λέξη τσαι ένι εννοούα: μιτσά σε απόσταση ρεμακία με δύου πλάγια.Οι Γάςhε ήγκιαει δροσεροί, τσαι ήγκιαε τόποι για το σταλέ τα χκηνά ….   

Σε έγκεινη το μαντρί για ένα τσαιρέ έκι ο Σαράντο ο Παπαϊδά τσαι ο Γιάννη ο Παπαϊδά. Τσαι το Σαράντο τσαι το Γιάννη σε θυνήμα με προύατα . Υστερούτερα φύγκαει τσαι ζάκαει τα Σέα, οπά πφι έκι ο αϊθή σου ο Κοτσhαρή. 

Τσαι έγκεινη το μέρη ο ‘νι τσίπτα άλιου πάρα ένα βροντάημα .

Αλλά ακόνη ένι ογή να αλεί νάμου τα δικά σι ιστορία . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Το μαντρί και καλύβι του Νικόλα Παπαδιά. 

Ο Νικόλας παπαδιάς ήρθε από τον Πραστό και ήταν πολύ μεγάλος νοικοκύρης με πολλά κτήματα στο Τσουμιά, στον Οριόντα και στο Τσέρφο. Παιδιά του ο Μήτρος και ο Κώστας και μία κόρη τη γυναίκα του παππού του Νικήτα του Γκουβύση.  Παιδιά του Κώστα, όσα γνωρίζω:  ο Γιώργος, ο Μήτρος, ο Θόδωρος, ο Νικόλας, και έξι κορίτσια. Του Μήτρου: ο Νικόλας, ο Κώστας, ο Σαράντος,  ο  Παναγιώτης, σκοτώθηκε στην Αλβανία, (από αυτόν πήρα το όνομα) 

 ο Σαράντος και ο Γιάννης.  Είχε και τέσσερα κορίτσια: Την Σοφία, την Αγγελική, την  Βασιλική και την Ειρήνη.  Εδω ήταν και η Γάςhα του Παπαδιά.  Γάshα είναι αρχαιοελληνική λέξη και εννοούσε, μικρή σε απόσταση ρεματιά με δύο πλαγιές.  Οι Γάςhες ήταν δροσερές και ήταν τοποθεσίες για τον σταλό των ζωντανών. 

Σ’ αυτό το μαντρί για κάμποσο καιρό έμενε:  ο Σαράντος Παπαδιάς και ο Γιάννης ο Παπαδιάς.  Και το Σαράντο και το Γιάννη τους θυμάμαι με πρόβατα. 

 Υστερότερα πήγαν στην  Σέλα.  Εκεί που ήτανε και ο αδερφός τους Κώστας, (ΚΩΤΣΑΡΗΣ) . 

 Κι αυτό το μέρος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ερείπιο, ένα  γκρέμισμα, αλλά ακόμα είναι εδώ να μας πει την δικιά του ιστορία. 

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *