ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………
Παράστσι τσαί Σάμπα 7–8του Σερικχή 2024: Α Τσακωνοπαρέα.
Κηγάϊδι νή (τηγάϊδι) του Κότσυφα: Του Πάνου Μαρνέρη.

Το κηγάϊδι του Νέλου ένι 20 μέτςhα Νόκια από το κηγάϊδι του Κώτςhου. Έκι πρέπουντα να έκι ανοιτθέ από το Γιάννη Κότσυφα τον παππού του πρώην δημάρχου. Ννιέ κληρονομήτσε ο υζέ σι Παναγιώτη. Ο Παναγιώτη Κότσυφα ( Νέλο) έκι έχου τςhεί υζοί :
Γιάννη ( Πρώην δήμαρχο), Μήτςho (Αρβύλα) τσαι Νιχάλη. Έκι έχου δύου σιατέρε: Τα Νίτσα τσαι τα Θοδωρούλα .
Έκι τσαί ετήνε,όπφου τσαι όλοι οι άλλοι, ένα καλέ νοικοτσιούρη. Ούγοιε του χρόνου έτεοι έκι έχου δικό σι κηγάϊδι έκι καλέ νοικοτσιούρη τσαι δίτσαια, διότσι το ύο έκι τσαι ένι ένα από τα πιο πολύκιμα αγαθά. Έκι πρεσσιού καλέ καλε τσαι εργακικό άντρωπο.
Έκι έχου τσαι ένα ωραίο κάλυε πφι ννι έκι νοιτσιαστέ από το τσείε μι Στράτη Μαρνέρη. Έδαρη τσαι έγκειννι το κηγάϊδι ένι απαραματέ έτρου όπφου τσαι τ’ άβα δίχως ζωή, δίχως αντάρα με συντροϊθία μόννιου το αναμεταξύ σου.

Να έμε κα τσαί να έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι.
…………..ΕΜΕ ΝΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..
Το πηγάδι του Νέλου είναι 20 μέτρα νότια από το πηγάδι του Κώτσου. Πρέπει να είχε ανοιχτή από τον Γιάννη Κότςυφα, τον παππού του πρώην δημάρχου. Το κληρονόμησε ο γιος του Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης Κότσυφας (Νέλος) είχε τρεις γιους: τον Γιάννη, πρώην δήμαρχο, τον Μήτσο (αρβύλα) και τον Μιχάλη. Είχε και δύο κορίτσια τη Νίτσα και την Θοδωρούλα. Ήταν κι αυτός όπως και άλλοι ένας καλός νοικοκύρης.Όποιος εκείνα τα χρόνια είχε δικό του πηγάδι ήτανε καλός νοικοκύρης και δίκαια διότι το νερό ήταν και είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά. Ηταν πολύ καλός και εργατικός άνθρωπος. Είχε και ένα ωραίο Καλύβι που το είχε νοικιάσει ο θείος μου ο Στρατής Μαρνέρης. Τώρα και αυτό το πηγάδι έχει παραμείνει έτσι όπως και τα άλλα δίχως ζωή, δίχως αντάρα με μόνη συντροφιά το αναμεταξύ τους .

Να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι.
……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *