ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Καμαρούετε για άβα νία βοά ταν Βγενού  τσαι ταν Σοϊθία. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 7–8 του Αγούστου 2023 : Α Τσακωνοπαρέα 

Σοϊθία τσαι Βγενού #2: του Πάνου Μαρνέρη . 

Σ:Τσι χαμπέρια κουμπάρα Βγενού ο ‘σι  ξοικάζα καταγή μπίτι για μπίτι.

Β:Πουρτέσε μι έννι ξοικάζα βρε κουμπάρα, κια  να ξοικάξου ογή τσ’οπά σα παρλιακό…

Σ:Ξέριχε τσαι γκανιά ματία δίπα ντι καημένα… 

Β: Τς’έσι  αούα καημένα!  να  διπρουθού τσαι να αναστσεουθού, να γιάνει τσαι οι ερίφοι με σε ‘ννίου

Σ: Κια σ’οράτσερε τουρ ερίφοι Βγενού; 

Β: Α κουβέντα νι ένι έχα βρε κουμπάρα… Δέσποινα μι πλέα . 

Σ: ποίε κουβέντα νι ένι έχα;

Β: Εεε ο θα μι κχράτσετε τσιόα, αμάν πλέα … 

Σ: Πάντως καμαρουτά τσαι κορδουτά ντ’έννι ορούα να τςhάχερε..  

Β: Μονέ… Πφουρ έσα θέα να τςhάχου; Με τα μπαχάτζα; 

Σ: Όχι δα αλλά ταν α’ βοά έσα έχα νία σιουγλία , περάτσε ντι;

Β: Α ναι βρε λησμονέκα, συχώρε μι κουμπάρα . 

Σ: Τσι να ντ’αλήου.. πουλία τον αέρα έσι κιάνα.. 

Β: Ο ‘με όλοι σαν τσαι σ’ετίου  ατςhοί τσιουφάλε… 

Σ:Άφε σι έταοι πφι έσι ξέρα τσαι άλε μι δουλεύε α αλοιφή;

Β: Να ντ’αλήου κουμπάρα. Ταν αρχά μι νι έκι ποία ταν εντριβή α πεθερά μι, θαραπαή ο ‘μα ορούα 

Σ:Καταβήκα,απέ νιε μποίτσε ο κουμπάρε τσαι νάτθερε περδίτσι.

Β: Ξιφτέρι έσι κουμπάρα .. 

Σ: Θ’αβράτσου γκανιά κχριανίδα να ντ’αλήου εζού … 

Β: Ανέ έσα νιουρίζα πόσιου μ’έσι λείπα; 

Σ: Τσαι ενίου μ’έσι λείπα… πρεσσιού …. 

Μα έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι …..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Σ:Τι χαμπάρια κουμπάρα Ευγενία,  δεν κοιτάς προς τα εδώ καθόλου . Β:Μπροστά μου κοιτάζω βρε κουμπάρα, που να κοιτάζω; εδώ και εκεί σαν αεροπαρμένο;

Σ: Ρίχνε και καμιά ματιά δίπλα σου καημένηηη… 

Β: Τι λες καημένη να διπλωθώ να ανασκελωθώ να γελάσουν και τα κατσίκια μαζί μου. 

Σ: Που τα είδες τα κατσίκια Ευγενία;

Β:Η κουβέντα το ‘χει βρε κουμπάρα…. Παναγία μου πια… 

 Σ:Ποιά κουβέντα το ‘χει;

Β: Εεε ,δε θα με σκάσεις κιόλας αμάν πια.. 

Σ: πάντως καμαρωτή και Κορδωτή σε βλέπω να τρέχεις. 

Β: Αμέ πως ήθελες να τρέχω με τα μπαχάκια;

Σ: όχι δα αλλά την άλλη φορά είχες ένα σφάχτη, σου πέρασε;

Β:  Α ναι βρε το ξέχασα, συχώραμε κουμπάρα μου. 

Σ: Τι να σου πω πουλιά στον αέρα πιάνεις.. 

Β: Εεε δεν είμαστε όλοι σαν και σένα, μεγάλα κεφάλια.. 

Σ Άστα αυτά που ξέρεις και πες μου αν δούλεψε η αλοιφή. 

Β: Να σου πω, να σου πω κουμπάρα, στην αρχή την έκανε την εντριβή η πεθερά μου, θεραπεία δεν έβλεπα. 

Σ: Κατάλαβα μετά την έκανε ο κουμπάρος και έγινες περδίκι. 

Β: Ξεφτέρι είσαι κουμπάρα… 

Σ: θα αρπάξω καμιά Κλάρα… να σου πω εγώ. 

Β: αν   γνώριζες  πόσο μου λείπεις….

Σ:Κι εμένα μου λείπεις,… πολύ… 

Να έχουμε ταν υγεία μας  θφιλενάδες τσαι φίλοι . 

…….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *