ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τσακωνοπαρέα μη
……….Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ……

Συντροϊθία με Τουρ αναμνήσε ση , τα ζωντανά ση πφι έκει φροντίζα . Σε έκει τσιόα κουβεγκιάζα αφού ο ‘κει έχα γκανένα άλλε να κουβεγκιάσει , τουλάχιστον απο ένταει έκει αρίκχα ανταπόκριση με μπόλικο αγάκη .
Περάτσε α πρώτε ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ , περάτσε α δεύτερε , ακόνη τσε α τρίτε τσε α Θοδωρού ουτε πφι οράτθε τον Άγιε . Άλλοι τσαιροί έκει από του πρώτε με τα Μαριγώ …..
Α Θοδωρού έκει έχα ανοιτθέ τα τελεόραση τσε έκει νία τσε ορούα τα λειτουργία απο τα Μητρόπολη . Έκει ανάφα το καγκήλι τθο εικόνισμα , έκει λιβανίζα άρον-άρον ,τσε έκει σταλισκουμένα , στέκα ατάρατθε , ίσια με το τέλη ….
Κάκια κάκια έκει ποία τσε το Σταυρέ ση ..
……..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΜΕ ΥΓΕΙΑ …..
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *