ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Σάμπα τσαι Τσιουρακά 19–20 του Δετσέμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα . 

Μοναστσήρι:   Ρειογκινέ: Του Πάνου Μαρνέρη . 

Το μοναστσήρι του Ρειογκινού( Ρειοντινού) ένι ερικχούμενε αναμεταξύ τον Πραστέ τσαι ταν Παλιόχωρα τσαι το μοναστσήρι τα Καρυά τσαι τα Ορθοκωστά. Έκι ένα από τα πιο ιστορικά μοναστσήρια τα Τσακωνιά . 

Άτζε το όνουμα σι από τα χώρα του Ορειόντα τα σαμερινά Παλιόχωρα, 

Το μοναστσήρι εχκίστε από τονΜανώλη Αλαγιούτζη , το 1634 τσαι έκι ανήκουντα τθαν επισκοπή Ρέοντος τσαι Πραστού. Νι είνι αναφερίκχουντε για πρώτε βοά το 1698. Τότθε ο Πραστσιώτα Γιώργο Καραμάνο επλερούτσε για ταν επιστευή σι . Το 1734 ο Μανώλη Καραμάνο  επλερούτσε τσαι έντενη για άβα νία ανανέουση. 

Για το μοναστσήρι έμε ερέχουντε γραφτά τότθε πφι έκι ηγούμενε ό Παρθένιε, το 1792 ,το1812 τσαι το 1825. 

Τθαν προσπάϊθα του Καποδίστρια να χκιστούνει σκολεία τθαν Ελλάδα 

το 1829 το μοναστσήρι άτζε μέρη με το να δεί  παράδε .  

Ο Όθωνα  το  1834 μπαλήτσε διάταγμα τσαι το μοναστσήρι διαλύτθε, 

με του  καογέροι σι να έγκωει τθο δίπα μοναστσήρι τα Ορθοκωστά. 

Ξαναγιουρήαει οι καογέροι αλλά το 1853 διαλύτθε για πάντα .

Ο Αγιε ένι ερικχούμενε ακόνη ενώ όα τα τσελία είνι βροντατά. 

Ένι έχου ρυθμό  Σταυρού με τρούλε τσαι ένι στρουτέ με ατςhοί πάτσε με παραστάσε του διτσιούφαλου αητού τσαι του  λιονταριού. 

Ο Άγιε εικονογραφείτε το 1698 τσαι τα χρώματα είνι σhoνιστά τσαι ζωντανά .

Καλε ξημέρουμα τα Τσακωνιά τσαι σε όλε το κόσμο …

Πανέμορφο μι Ρειογκινέ τα χώρα του Ορειόντα . 

Λογκούκαει οι χώροι ντι , από Πρίνου τς’άγρια χόντα .  

 Μόνιου ο Άγιε αραμάτσε, το άλλιου όλιου βροντάτσε….. 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

……………………

Το μοναστήρι του Ρειοντινού βρίσκεται ανάμεσα στον Πραστό  και στην Παλιόχωρα ,  στο μοναστήρι της καρδιάς και της Ορθοκωστάς. Ήταν ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της Τσακωνιάς.  Πήρε το όνομά του από τον Ορειόντα  της σημερινής Παλιόχωρας.  

Το μοναστήρι ε χτίστηκε από τον Μανώλη Αλαγιούτζη  το 1634 και ανήκε στην Επισκοπή Ρέοντος και  Πραστού. Το αναφέρουν για πρώτη φορά το 1698 .Τότε ο Πραστιώτης  Γιώργος Καραμάνος  πλήρωσε για την επισκευή του.  Το 1734 ο Μανώλης Καραμάνος εκπλήρωσε και αυτός για άλλη μια ανανέωση .

 Για το μοναστήρι βρίσκομαι γραφτά τότε που ήταν ο ηγούμενος ο Παρθένιος το 1792 το 1812 και το 1825 . 

Στην προσπάθειά του Καποδίστρια να χτιστούν σχολεία  στην Ελλάδα το 1829 το μοναστήρι έλαβε μέρος με το να δώσει χρήματα . 

ΟΌθωνας στο 1834 έβγαλε διάταγμα και το μοναστήρι διαλύθηκε με τους καλόγερους του να πηγαίνουν στο διπλανό μοναστήρι της Ορθοκωστάς. Ξαναγύρισαν οι Καλογέροι το 1853 αλλά το 1853 διαλύθηκε για πάνταΗ εκκλησία έχει αριθμό Σταυρού με τρούλο ενώ το δάπεδο είναι στρωμένο με μεγάλες πλάκες με παραστάσεις του Δικεφάλου αητού και του λιονταριού. 

Η εκκλησία εικονογραφήθηκε το 1698 και τα χρώματα της είναι ζεστά και ζωντανά. 

…Καλό ξημέρωμα στην Τσακωνιά και σε όλο τον κόσμο…….. . 

Πανέμορφο μου Ρειοντινό της Χώρας του Οριόντα 

Εδάσωσαν οι χώροι σου , με πουρνάρια και άγρια χόρτα

Μόνο η εκκλησία έμεινε, όλο το άλλο γκρεμίστηκε . 

…… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *