ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

    


 

ΕΝΙ ΠΑΡΑΚΑΟΥ ΟΛΟΙ ΝΙΟΥΜΟΥ ΤΣΟΙΝΟΠΟΙΗΕΤΕ ΕΓΚΕΙΝΗ ΤΟ ΒΙΝΤΕΑΤΣΙ                

                            …………ΕΜΕ ΠΟΙΝΤΕ ΤΟ ΧΡΗΕ ΝΑΜΟΥ  ………

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ  29 του Σετθέμπρη 219. Α Τσακωνοπαρέα ….

………….Έκκληση , παρακαλετέ ………..

Με κχαράνει να ποίου ενέργειε για να ατςhαιρένουμε το χώρε πφι ένι το κιόσκι του Στάϊθη του ευεργέτα νάμου τθο Σπαϊθή . Επροσπαθήκαμε να ποίουμε ταν αίτηση τάσου από το σύλλογο α Τσακωνοπαρέα . Ο ‘κι επιτρεγκούμενε έκι πρέπουντα να ναϊθεί από  τα Δημαρχεία . 

Πράματις νιε απολύτσε α Δημαρχεία  τθο Δασαρχείε τσαι τα πρώτε βοά ακυρούτθε.  Ο Δήμαρχο ( Χαράλαμπο Λυσσίκατε) τσαι ο  Αντιδημάρχο  ( Νιχάλη Σωτηρόπουλε) νιε άγκαει τάνου σου τσαι απολύκαει κίσου ταν αίτηση . Προσωπικά ένι Ευχαριστού  τσαι του δύου τσαι ιδίως το Νιχάλη γιατσί ο ‘νι αφήκα σε χωρέ καϊδί με τα τηλεφωνήματα μι .. Να μι συμπαθήνερε Νιχάλη …

Άγκαμε λοιπόν τα πολυπόθητε έγκριση τσαι έδαρη ένι α ούρα να ναϊθεί το Έργο . Ο Δήμο εδεσμεύτε να βάλει τα μηχανήματα για να ισιοπεδούμε το μέρη . Αλλά τα υπόλοιπα ένι πρέπουντα να σι βάλουμε ενεί .. με παράδε με προσωπικά δουλεία τσαι τσαι τσαι .. 

Εβαλήκαμε ταμία τα Λένα Ασημακοπούλου . Εμπήκαμε ένα έρανε τσαι εμαζούκαμε 1320 Ευρώ . Για αρχή κά ένι αλλά θα χρειαστούνει γιούρε τουρ ενία  χιλιάδε . Με τα προσωπικά δουλεία ίσως να κχαμπάει τουρ 6.000 έξε χιλιάδε . Ένι παρακαού λοιπόν όλοι του Τεριώτοι τσαι Σαπουνατσιάνοι να βοηθήωει με ότσι ένι δενούμενε ο πάσα ένα . Να έχουμε υπόψη νάμου ότσι του πορίλε πφι 

ετσιμεντούτσε ο Στάϊθη  Συκιώτα θα σι περαήτσωμε τσαι θα σι χρησιμοποίουμε όλοι,άλλοι πλέκιεριου άλλοι λιγούτερε . 

Έατθε να ποίουμε όλοι το χρήε νάμου . Νι έμε χρηστούντε . 

Ο Στάϊθη Συκιώτα εξοδεύε γιούρε τουρ 800.000 οχτακόσιοι χιλιάδε Ευρώ τσαι  το πιο θαμαστέ !! με προσωπικά δουλεία όσε τσαιρέ άτζε να τελειούει το έργο ..Τσαι αφού νι ετελειούτσε, ετελειούτσε τσαι ετήνε .. εσκωρέτθε περήφανε γιατσί εκπληρούτσε το όνειρε σι …τσαι εδούτσε κάτσι τθο τόπο πφι νι εγεννάτσε . Αιωνία σι α μνήμη .

Ας ποίουμε τσαι ενεί το χρήε νάμου προς τον ευεργέτα νάμου ..

….Καλε ξημέρουμα , ένι όμορφο να ποίνερε το χρήε ντι …  

………  ΕΜΕ ΠΟΙΝΤΕ ΤΟ ΧΡΗΕ ΝΑΜΟΥ ………. 

Μου ζήτησαν να κάνω ενέργειες για να μεγαλώσουμε τον χώρο που βρίσκεται το κιόσκι του Στάθη του ευεργέτη μας στο Σπαθί 

Επροσπαθήσαμε να κάνουμε την αίτηση δια μέσου του συλλόγου η «ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ» . Δεν ήταν επιτρεπτό γιατί έπρεπε να γίνει δια μέσου της Δημαρχίας . Πραγματικά εστάλει από την Δημαρχεία στο 

Δασαρχείο και την πρώτη φορά ακυρώθηκε .  Ο Δήμαρχος ( Χαράλαμπος Λυσίκατος ) και ο Αντιδήμαρχος το πήραν πάνω τους και ξανάστειλαν την αίτηση . Προσωπικά ευχαριστώ και τους δύο , ιδιαίτερα τον Μιχάλη , γιατί δεν τον άφηνα σε χλωρό κλαρί με τα τηλεφωνήματα μου . Να με συμπαθάς Μιχάλη … 

Πήραμε την πολυπόθητη έγκριση λοιπόν και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει το έργο . Ο Δήμος δεσμεύτηκε να βάλει τα μηχανήματα για την ισοπέδωση . Αλλά όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα βάλουμε εμείς, με χρήματα και με προσωπική εργασία και και και. ……

Εβάλαμε ταμία την Λένα Ασημακοπούλου . Εκάναμε έρανο και

εμαζεύτηκαν 1320 Ευρώ . Καλά είναι για αρχή αλλά θα χρειαστούν γύρω στις 9000 ενιά χιλιάδες . Με την προσωπική εργασία ίσως κατέβει στις 6000 έξη χιλιάδες . Παρακαλώ λοιπόν όλους τους Τυριώτες και Σαπουνακιώτες να βοηθήσουν  με ότι δύνατε ο κάθε ένας . Να έχουμε υπόψιν μας πως τους δρόμους που ετσιμέντωσε ο  Στάθης, θα τους χρησιμοποιήσουμε όλοι μας, άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο .

Ελάτε να κάνουμε όλοι το χρέος μας . Το χρωστάμε .

Ο Σταθης Συκιώτης εξόδεψε 800.000 οχτακόσιες χιλιάδες ευρώ και το πιο άξιο θαυμασμού !!! Προσωπική εργασία όσο καιρό πήρε για να τελειώσει το έργο . Και αφού το ετελείωσε , ετελείωσε και αυτός , έφυγε περήφανος γιατί εκπληρώθηκε το όνειρο του και έδωσε κάτι στον τόπο που τον γέννησε . Αιωνία του η μνήμη . Ας κάνουμε και εμεις το χρέος μας προς τό ευεργέτη μας . 

………ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ , είναι όμορφο να κάνεις το χρέος σου …… 

…….,.,,,,,,,ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *