ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Παράστσι   1 του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι .

Καλε μήνα σε όλε το κόσμο, τσαι ιδίως τα Τσακωνιά….. 

Εχάτθαει τσαι οι κοϊθινάδε . Ο Λία ο Λαλουδάτση ( Καλαμάτα ) ο Γιάννη ο Λαλουδάτση ( Κουτσούρα ) τσαι  ο Γιάννη ο Δολιανίτη ( Μπούσκο) ,Τα κάνια από τα Μέανα στσιστά τα τέσσερα ,

 οι σhάμντε από  ουλιάε , σμερτία ,  αγριελία  ή´ τσίνου . Ένταει ίγκιαει τα υλικά με τα οποία ίγκιαει φκειάντε του κοϊθίνε , τσυγοκόϊθινα , τςhυγικούλια , κοίθίνια μιτσά τσαι ατσhιάτσαι όα τα κάνεστρα . 

Κοϊθινάδε τθα Μέανα ίγκιαει ο Νικόα Αρβανιτάτση , ο 

Παναγιώτη Δραπέτα ( βασιλήα) τσαι ο θόδερε Δολιανίτα  ( γιατρέ ) . 

Ίγκιαει φκειάντε τσαι τα ψαροκόϊθινα τσαι τα μελισσοκόϊθινα .

Ποίερ ένει πορού να ξεχάει το γανώση . Περούντε από του τσαίλε να γά λύνει τα χαλκούματα . Λεβέτοι , χερόϊμανα , τέγανα , ταβάδε , μπρακάτζα , μίςhε , τσαι κηρούνια  , κάθε τόσιου ίγκιαει χρειασκούμενα φρεσκάρισμα . Αμόνι , τσιμπίδα , σφυρί  , ψαλία τσαι το τρυπητήρι τα εργαλεία σου . Καλάϊ , σπίρτο , μπαμπάτσι , τσαι νισαντίρι τα υλικά σου . 

 Έατθε όλοι μαζύ να ποίωμε το χρήε νάμου ….. 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *