ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
Δέφτερα 19 Του Φλεβάρη 2018 .. Τσακωνοπαρέα μη .

Κάτσι παρέε απο άβα καμπτζία , πφι είγκιαει έγκουντα με του πούε με περαήαει . Το ίιδε τσε κάτσι Μεανιώτοι αγροηστοί τα άογα . Όσα τσε αν εμπήκα τον όνε να ζάει πιο ογλήγορα, εζάκαει στράφι .
Παρακαού νι’ έμα , αγριέγκου νι’ έμα , ντίου νι’ έμα , του κάκου .
Έκει έγκου με τον ιίδε βημακισμό , σάματσι νιε έσα έγκου να νη κρεμάρε ..Τα βήματα ση ναι μεν αργά , αλλά σταθερά , ούτε ένα σκόνταμα .Επεραήα τα Μέανα τσε όπφουρ έμα ανηφορίζου προς το Σερνιάλι σε έμα αγναντέγκου ..{ τα Μέανα }
Τα κακηφόρα οι στσεπέ από του Τσέλε είγκιαει δενάχουντε ότσι α νία έκει ακχουγκίχα ταν άβα . Το βιάτσιμο , το κχάουμα , τσε οι φωνέ , είγκιαει δείντα ζωντάνια τθο χωριουδάτσι .
Τσακωνοπαρέα μη . ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ..
……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *