ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΔΕΦΤΕΡΑ 2 του Σποριά 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Κα Εβδημά σε όλοι νάμου …..

Τσαπόλυτοι τσε με στσιστά τςhέρβα , ποτσουτοί του πορούμε , πατούντε τάνου τα τςhουρούμια είγκιαει καταπληγιασκουμένοι.
Α νία πορούμα μετά ταν άβα για το αχόντακχο κανίνι πφι σε έκει χλαπατσιάζουντα , σάματσι έκει νησικό κχάμποσε τσερέ …..
Για το τάγισμα είγκιαει χρησιμοποιούντε τα τςhατάλα
( μακρυού κάλι με διχά το απουρτέσε μέρη ) .
Άμα έκει κιάνα κανία μπόρα , τότθε οι άραχλοι οι εργάτοι είγκιαει υποφερίκχουντε . Το δάμα ο ‘κει πορούντα να σταμακήσει γιάκεινη βρετθοί ως το κόκκαλε είγκιαει συνεχίχουντε τα τροφοδοσία .
Άμα εκει γινούμενε το κανίνι , έκει τελέγκουντα το δάμα τσε έκει τσινούα α τρίτε φάση πφι έκει α πιο εύκολε .

Καλε ξημέρουμα τσε πάντα με ΥΓΕΙΑ σε όλοι νάμου .

Ο ταγίερε το κανίνι ; χωρήγι μπίτι ο θα μπάλει
Τσε έγκεινη κάθε Τσάκωνα τον εμαλέ ση να νη βάλει
Τα γρούσα να νιλήνουμε ,το κανίνι να ταγίχουμε
Γιατσί άμα πφουντεϊθεί , βάτσε μη Μάτη τσε αϊθή .

…..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *