ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Α ΠΑΠΑΡΑ ΤΑ ΤΣΕΙΑ ΜΗ .

Από το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διασκευή τσε γραφτέ τα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη .

Α τσεία μη α Βγενού ένει νία καωσυνάτα γουναίκα . Ένει έχα περαητθέ τα 85 μα ο ‘νει βάνα νει κάτου . Εβαρέγκαει οι πούε ση , ο κορμό ση τσε οι Χέρε ση . Για να σταθεί ορθά τσε για να μπαήνει τσε να κχαμπαίνει τα σκαοπάκια , ένει πρέπουντα να ακχουγκήχει το μαγγούρι ση ..
Το πρακιού ση χαμόγελε , ένει φαναιρούκχουντα το πλούσιε εσωτερικό ση κόσμο , ο οποίε ένει απαραματέ γνήσιε , ανόθευτε ,τσε καθαρέ . Νει θεωρούα τα νέα πράματα λούσα τσε περιττά .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ , ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ .
Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι

Μετα το μπάνιο θα αράτσου,
τσε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ θα κουβεγκιάσου….
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *