ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ .ΤΑΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΑ ΤΣΕΑ ΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ.ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Μόλις με ‘νιουρίε με καλέτσε να Κατσάου κοντά ση . Έα όρκομη με πέτσε , έα πιο κοντά ένει έχα  τσερέ να ντη οράου . Εγεράκα τσε ο ‘νη πορούα να τςhιάχου ,  να ορήνου του συγγενήδε . Εα να ντη τσεράου τσε καφέ . Έσει θέου σπο τον αγοραστέ ή´ απο  το δικό νάμου ;  Εζάκα να Κατσάου το πέτςhινε πεζούλι . Όχι Όχι όρπα με πέτσε  , κχοντούσου λίγο να ντη φέρου νία καρέγκλα . Εμπαλήτσε τα σιούγα απο τα κχάρα για να μη δάει το περιεχόμενε ση τσε έκει έτοιμο να τθάει .            Όχι  ό’νη κειράζουντα τσεία Γιωργού , ποίε τα δουλεία ντη κα ένη όρεγη ……

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΠΑΝΤΑ ΜΣ ΥΓΕΙΑ . ΝΑ ΕΜΕ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ. ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ …..

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *