ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ ΤΣΑΙ ΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ………….

ΤΣhίτα 1 του Γενάρη 2019. Κα αρχή σε όλοι νάμου ..

Πφουρ έκει το 2018 ; Κατά ενίου έκει α πρώτε χρονία μετά από 47 χρόνου πφι νιε περαήα ταν Ελλάδα . Όμορφα  έκει … τα σκαοπάκια τσαι τα μιτσοεμπόϊδα πάντα θα σ’ ερέχουμε , αρκεί να σι περαήχουμε τσαι να ξοικάζουμε  πάντα απουρτέσε . Τα μιτσοεμπόϊδα το μόνιου πφι είνει ποίντα ένει να νάμου αλικογκίχωει λιγάτσι ως να πετύχουμε το στόχο νάμου . Γιατσί ενεί έμε έχουντε στόχο . Ο στόχο νάμου ένει όλοι τθο τόπο νάμου , σε κάμποσοι χρόνου να νιλήνουμε τα γρούσα νάμου. 

Ένει Ευχαριστού όα τα Τσακωνοπαρέα τασου από τα καρδία μοι .

Ένει Ευχαριστού όλοι του γονείε πφι να μου είνει εμπιστεγκουμένοι με τα όμορφα σου καμπτζία . Ένει Ευχαριστού τά καμπτζία πφι να μου είνει θέντα , να μου είνει δεχούμενα τσαι αφήντα νάμου να σι μάθουμε. Ευχαριστού ένει το Δημαρχείε για του χώροι πφι να μου είνει παραχωρούντε . Ευχαριστού ένει όλοι όσοι  είνει παρακολουθούντε τα  βιντεάντζα τθο FB τσαι ταν ιστοσελίδα τα Τσακωνοπαρέα tsakonika.online Tsakonika me to Pano. Επίσης στο YouTube  panos@tsakonika.online. ΕΜΕ ξοικάζουντε τσαι ορούντε απουρτέσε .. 

Χρόνου πάσιοι σε όλοι . Χαρά τσαι ευτυχία τα κονάτζα νιούμου . 

Όλοι οι επιθυμίλε νιούμου  να πραγματοποιηθούνει .

 

Κακιστρουθήτθε τα καοσύνα  έντεοι τουρ αμέρε τσαι  αφήετε νι να νι μου κατευθύνει σε καλοί πράξε για να αγαλλιαστεί α ψιούχα νιούμου τσαι  δετθήτθε το χαϊδι τα προσφορά . Ποίετε το ΧΡΗΕ νιούμου . 

Καοδετθήτε το τσινούρτση χρόνε με αθροίποι πφι έτθε αγαπούντε .

 …………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

………………….

Πώς ήταν το 2018 ; Για μένα η πρώτη χρονιά μετά από 47 χρόνια που την πέρασα στην Ελλάδα . Όμορφα ήταν . Τα σκαλοπάτια και α μικροεμπόδια πάντα θα τα βρίσκουμε αρκεί να τα περνάμε και να κοιτάμε πάντα μπροστά . 

Τα μικροεμπόδια το μόνο που κάνουν είναι να μας καθυστερούν λίγο στην επιτυχία του στόχου μας . Ο στόχος μας είναι όλοι στο τόπο μας σε λίγα χρόνια να μιλάμε την γλώσσα μα . Ευχαριστώ όλη την Τσακωνοπαρέα μέσα από την καρδιά μου . ….

Ευχαριστώ. Όλους τους γονείς που μας εμπιστεύονται με τα όμορφα παιδιά τους . Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που μας θέλουν , μας δέχονται και μας αφήνουν να τα μαθαίνουμε . Ευχαριστώ το Δημαρχείο για τους χώρους που μας παραχωρούν … 

Ευχαριστώ όλους που παρακολουθούν τα βιντεάκια μας στο FB και στην ιστοσελίδα της Τσακωνοπαρέας . Tsakonia .com Tsakonika  me to Pano . Επίσης στο you tube στο Panos@tsakonika,com

…. ΚΟΙΤΑΜΑΙ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ …… 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Χαρά κα ευτυχία στα σπίτια σας . 

Όλες σας οι επιθυμίες  να πραγματοποιηθούν . 

Καπιστρωθήτε την καλοσύνη αυτές τις ημέρες και αφησετε την να σας κατευθύνει σε καλές πράξεις να αγαλιαστεί η ψυχής σας και δεχτήτε το χάδι της προσφοράς . Κάνετε το χρέος σας .

Καλοδεχτήτε τον καινούργιο χρόνο με ανθρώπους που αγαπάτε . 

          …….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *