ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΙΟΥΜΟΥ Ο ΑΓΙΕ ΓΙΑ ΟΣΟΙ ΖΑΤΕ …

Πιο παληά πφι είγκιαει βαστάζουντε οι πούε μη εμα μπαήνα τα Παλιόχωρα τσε έμα μαζούκχα πρεσά άχανα . Μπρακαΐλε , μπιλιόρε , ζhιοντζοί , ριζικά , σινάπι , βρούβε, αγριατζίναρα , τσε έμα ποία παπάρα 2-3 βολαί ταν εβδημά .
Έμα μαζούκχα κοκκαλίε , μακουνίε , αγριοσπάνακα , τσιτσούλια , σπίντουρα , τσε έμα φκειάνα αχανόκιτθε . Εσούσμαει με τα άχανα του χρόνου τα φτώχεια τσε τα κατοχή . Τσε κρίε να μη φάου ό’νει κειράζουντα μη , αλλά τα άχανα σε ένει θέμα τσι να ντη αλλίου .Με ένει φαινούμενε ότσι μη είνει κχοντούκχουντα τα ζωή . Έδαρη πλέα ό ‘νει πορούα να ζάου , επέτσε με
παράπονε , αλλά ένει έγκα όρεγη κοντά το Σερνιάλι τσε τα Μαντρανία τσε ένει μαζούκχα κάνα δύου ποϊδε τα βοά …

ΚΑ ΟΝΕΙΡΑΤΑ , ΥΠΡΕ ΑΦΡΕ , ΤΣΕ ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .

ΣΑΜΕΡΕ ΕΝΕΙ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ , ΠΡΩΤΕ ΑΜΕΡΑ ΤΑ ΕΒΔΗΜΑ
ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *