ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 3 του Σοτθέμπρη 2017 .. Τσακωνοπαρέα μη .

Έμα καουκιάνου το παππού μη τσε ο ‘μα χαούνει χατήρι μπάτσε τσε άρει τον όγο ση κίσου . Απο τσι με ετάτθε ο παππού τα τςhέρβα
με εφύτζε τσε α στεναχώρια πφι έμα έχου για τα μακαρίτση τα Κοτσίνα . Έμα ευτιχιστέ μόνιου τσε με ταν ιιδέα ότσι άκει να φορέου τσhέρβα. Έμα απαντέχου ταν ούρα τσε ταν ατσhά αμέρα .
Νία Συνταχινά ο παππού με καλέτσε να Ζάου τσε να πατίου τάνου το τομάρι τσε με ένα καρθί εμπήτσε το αχνάρι μη . Απο ταν ατςhά μη ένοια , ο ‘κει περούα αμέρα πφε να μη τσhτσhουλίζου το παππού για το πότε άκει να είνει έτοιμα , ένταει τα λιγκραστά τςhέρβα.
Έμα έχου όμως τσε ταν ένοια μπάτσε ο ‘κει θα σούσει για ενίου , γιατσί έμα ορού ότσι έκει αρίκχου μέτςhα τσε σε άλλοι .

Αχ γρούσα μη χιλιαίωνε , ο θα ντη παρατήμε
Μη ντη περάει απ’ το μαλέ , ότσι θα ντη αφήμε …..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΤΣΕ ΤΑΧΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΣhΕ. Τουρ 7:30 .

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *