ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . Συνέχεια τα ιστορία ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ  με τον ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ …

-Βρέ τετρακόσια σε ένει έχου , όνει πλερούκχου ντε επέκα …- Θα μόλουει να ση κατασκέσουει .             Για να κατασκέσουει κάτσι ένει πρέπουντα να έχει αξία , για να μπαεί τα δημοπρασία να άρωει του παράδε πφι είνει θέντε . – Ετρου ακριβώς !!!                                                                                                   – Τσε ποίε θα μόλει όρεγη βρε κουμπάρε , ακόνη τσε ο αγό ένει κατςούνου τού πούε ση  σε ένταει τα Τσεροτόκια .  – Εσει εχου δίτσιε . Άφε να Ζάου να αρίου μπάτσε  έμαει πάσουντε κχαμπόσιου άρτουμα να έχουμε κανία γουλία αρκηνή να τσούνουμε ….                                                                         – Καλε ξημέρουμα κουμπάρε .. – Καλε ξημέρουμα τσε σε ετίου κουμπάρε ……..

Καλε ξημέρουμα . Κα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ σε όλοι νάμου ..παντα με ΥΓΕΙΑ …..

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *