ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
.ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 29 του Οχτώβρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Ταν ιίδε διμοιρία έκει ο Φίλιππα Τσολομύτη απο τον Κοσμά τσε ο Γιώργο ο Βασhο απο το Πραστέ . Ένα ταγματάρχη του μηχανικού , να μου εγιουρήε κίσου γιατσι ο κίνδυνε έκει ακόνη υπαρχτέ να να μου ντούνει οι Ιταλοί . Ο ταγματάρχη μάλιστα εμπήτσε αυστηρά παρατήρηση τον ανθυπολοχαγό διμοιρήτα γιατσι έκει πρέπουντα πρώτα να ναϊθεί εκκαθαρισμό απο το πεζικό νάμου. Έτρου τσε ενάτθε . Πρώτα α εκκαθάριση τσε μετά νιε τθαήαμε όλιου τον αέρα .
Μόλις αρχινήαει να παρίτθωει τα Γερμανικά στρατά , ενει αρχινήαμε να οπιστοχωρήνουμε . Εσούκαμε το Καλπάτσι τσε ταν άβα μέρα ανήμερα τα Αμπρία τα Γιάννενα ….

Για φανταστήτθε τσι ετραβήαει έντεοι οι αθροίποι για να υπερασπιστούνει τα Πατρίδα σου τα γρούσα σου τα έθιμα σου τα παράδοση σου …. Τσε ενεί ; …. Δηλαϊδή τσι ενεί …..
– Τσι έμε ποίντε για τα γρούσα νάμου ; Μα τσι άλλιου !

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *