ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 28 του Γενάρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .
…..ΕΝΕΙ ΚΑΜΑΡΙ ΜΗ ΤΟ ΟΤΣΙ ΕΝΕΙ ΤΣΑΚΩΝΑ ….

Ένταει τα σιατέρια πφε οράκατε του τελευταίοι αμέρε είνει αξίζουντα πρεσά συχαρητήρια . Εζού προσωπικά σε ένει μπάνου το καπέλλο τσε ας ο ‘νει φορού . Ένει ευχαριστού πάρα πρεσιού έντεοι τσε του γονείε σου πφι με επιτρέγκαει να νη μου ση παρουσιάσου.
Σε ένει ευχαριστού πφι με εμπήκαει τα τιμή τσε εσβαήαει του μιτσοί ιστορίλε .. Εδενάνει με έγκεινη ότσι α γρούσα ένει υπάρχα τσε ένει ζωντανά ακόνη . Τσε όσιου έμε έχουντε τέτοια καμπτζία α γρούσα ο πρόκετε να χαϊθεί …συχαρητήρια τσε τα Γιωργία τα Δασκά νάμου
το παπα Νιχάλη τσε όποιε άλλε εδουλεύε με έντεοι του πεντάμορφοι Τσακωνοπούλε . Ένα μιτσή παράπονε απο τα αρσενικά καμπτζία νιε ένει έχου , ο ‘ νει αού τσίπτα πλέκιεριου , ένει έχου υπομονή τσε θα περιμένου..
Ο ‘νει παρεξηγούσει απλά νια μιτσά απογοήτεψη νιε ένει έχου
Αλλά ενει χαιρούμενε για τα μιτσά καμπτζία Πάρα πρεσιού …
Τέλος πάντων ένταει τα καμπτζία να ση καμαρούτσετε τσε να ση χεροιροκροτήνετε γιατσί νη νη αξίζουντα …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .. ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *