ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 21 του Γενάρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη .
Καούρ εκάνατε τσε καούρ ερέσμαει για το κόψιμο τα Βασιοκολιούρα .
Έντανη α αργακινά ένει για τα καμπτζία νάμου , τα Τσακωνόπουα τσε του Τσακωνοπούλε . Συγχαρητήρια τσε μπράβο νιούμου καμπτζία μη ..
Συγχαρητήρια τσε του γονείε τσε σε ένει ευχαριστού το καθένα χουριστά πφι μη είνει εμπιστεγγουμένει με τα καμπτζία σου .
Τα καμπτζία απο το νηπιαγωγίε , απο Δημοκικό τσε απο γυμνάσιε .
Επίσης ενει ευχαριστού θερμά τα δασκά νάμου Γιωργία ( α οποίε ένει απουσιάζα σάμερε ) το παπα Νιχάλη , τα Θωμαή Σαπουνάτση , τα Λένα Λαλουδάτση α οποίε ναι μεν ο ‘νει ξέρα τα Τσακώνικα , αλλα ένει επαγγελματία νηπιαγωγό τσε τα καμπτζιούλια νη είνει λατρέγκουντα .
Αλλα πλέκιεριου ένει θέου να ευχαριστίου τα καμπτζία .
Υζοί τσε σιατέρε μπράβο τσε συγχαρητήρια νιούμου χίλιοι βολαί .
Εμα θέου να οράου όα τα καμπτζία , ειδικά απο το Γυμνάσιε , να παρήτθωει τα μαθήματα . Να μόλοει γιατσί ένταει τα καμπτζία είνει πλέα
καταβαίντα ότσι α γρούσα ένει πρέπουντα να συνεχιστεί , είνει καταβαίντα ότσι ένει κομμάκι τα κληρονονία σου , κομμάκι τα ιστορία του τόπου .
Το να νιλήνερε Τσακώνικα ένει προτέρημα . Όλοι νάμου έμε Έλληνε τσε έμε εχουντε τα πιό ζηλευτά ιστορία το κόσμο . Ενεί οι Τσάκωνε Οξόν το ότσι έμε Έλληνε , ΕΜΕ έχουντε τσε κάτσι παρατάνου .
ΕΜΕ ΤΣΑΚΩΝΕ ΕΛΛΗΝΕ ΤΣΕ ΕΜΕ ΕΧΟΥΝΤΕ ΤΣΕ ΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑ ΝΑΜΟΥ ΓΡΟΥΣΑ .
ΕΜΕ χρειασκουμένοι τα βοήθεια νιούμου τσε να κοκιάσετε όλοι τα μαθήματα νάμου .
……ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ ΤΣΕ ΚΑ ΧΡΟΝΙΑ …..
…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *