ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ   (Ο ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ )

Οι χρόνου περάκαει . Τα καμπτζία σου ατσαιρέγκαει , επαντρεύταει τσε ανοίαει τα δικά σου νοικοτσιουρία .
Σε εδούκαει τα περιουσία σου όα , α τσεία α Γιωργού με τον άτςhωπο ση , μαζυ με ταν εφτσή σου .
Για μιτσή στήριγμα , εκχοντούτσε α τσεία α Γιώργου με το τσείε το Γιώργο , δύου μερεδούλια χούρα με κχάμποσα δεντρικά .
Ελήε για το αούλι τα χρονία σου τζε κχάμποσοι χαρουπίλε για να Βάνουει κάνα παρούτςhι τα μπρούσα σου απο το πούλημα τα χαρούπια .. Όρεγη τσε κχάμποσοι χρόνου α Τσεία α
Γιωργού εχηρεύε . Εχάτσε το σύντροφο ση . Του όγου ση έκει 80 χρονού , αλλά έκει κχοντουκχουμένα κα . Έκει έχα τα σβελτάδα ση τσε τα σπιρτάδα ση τσε έκει ποία όλοι ση του δουλείε …..
..ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΟ ΥΓΕΙΑ …

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥ´ΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *