ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 20 του Αμάη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

 …ΤΟ ΑΝΙΛΗΤΕ ΥΟ …… ΤΟΥ Γιάννη Κορόγου 

Γραφτε τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από το Πάνο Μαρνέρη . 

Για το αθάνατε ύο ένει  κιστίου ότσι όλοι μιτσοί  τσαι ατςhοί έτθε έχουντε  νιατέ κάποιε ιστορία ή´ παρανύϊθι . 

Μπαήντα έκει από νία πηγή , ( αβρική) αναμεταξύ 2 σhίνοι πφι ίγκιαει ανοίντουντε τσαι κλείντε… Ξακουστά τσαι ονουμαστά βασιλόπουα ίγκιαει έχουντα πλερουτέ με τα ζωή σου τθα προσπάϊθα να κιάσωει τσαι να άρωει από το αθάνατε ύο . Ο μόνε πφι νιε κατανέτζε έκει ο Μέγα ( ατσhέ ) Αλέξαντρε με το ογλήγορε  σοι το άγο το Βουκεφάλα.

Όσιου για το ανίλητε ύο  έκει φανερουκχούμενε κάθε χρόνε το Τερέ , αλλά τσαι τα άβα Τσακωνοχώρια ταν  αμέρα τα Ανάληψη του Χριστού .Οι ποιο γεράδε θα νη θυνήχοντε , οι νεούτεροι ο θα νη νιουρίζωει γιατσί με το Πέραμα του τσαιρού , με όλιου έγκεινη το ανακάτουμα τθο σαμερινέ τρόπο ζωής  , εστερεύε τσαι έγκεινη : το ανίλητε ύο . Ένει απαραμούντα όμως τθα θύνηση νάμου σ’ ενεί του παλαιοί πφι ενιουρήαμε του προφητικά τσαι μαγικά σοι κατουρθούματα  τσαι να μου έκει έχουντα δουτέ  χαρά τσαι χώλιαμα…. ΝΙΛΗΝΕΤΕ ΤΑ ΓΡΟΥΣΑ ΝΑΜΟΥ, ΕΝΕΙ ΧΡΗΕ ΝΑΜΟΥ ..

       ………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Για το αθάνατο νερό πιστεύω πως όλοι μικροί και μεγάλοι έχετε ακούσει κάποια ιστορία ή´ παραμύθι . Έβγαινε από μία πηγή ανάμεσα σε δύο βουνά που ανοιγόκλειναν . Ξακουσμένα  βασιλόπουλα  είχαν πληρώσει με την ζωή τους στην προσπάθεια τους να πιάσουν και να πάρουν το αθάνατο νερό . Ο μόνος που το κατάφερε ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος με το γρήγορο άλογο του τον βουκεφάλα .

Όσο για το αθάνατο νερό φανερωνόταν καθε χρόνο την παραμονή της αναλήψεως του Χριστού . 

Οι γεροντότεροι θα το θυμούντε, οι νεότεροι δεν θα το γνωρίζουν , γιατί με το πέρασμα του χρόνου με όλο αυτό το ανακάτεμα στην σημερινό τρόπο ζωής εστέρεψε και αυτό , το αμίλητο νερό . 

Παραμένει όμως στην θύμηση μας , σε ‘μάς του παλιούς , που εγνωρισαμετα προφητικά , και μαγικά του ιδιώματα και μας έχει δώσει χαρές και συγκινήσεις 

……..Μιλάτε την γλώσσα νας . Είναι χρέος μας ….. 

………… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *