ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 19 Αγούστου 2018. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

Το τσαινούρτση σκολείε εδούτσε ζωή το τόπο . 

Ενούτθε με το αγκομαχητέ από το μύλε του Παπουλάκου 

τσαι  με τα μουρμούρα από το ρυακούλι με το τρεχούμενο ύο .

Το 1901 ο ευεργέτα Τροχάνη δωρήε το χκίριε τθο Δήμο

 Λιμναίων  από ότσι ένει δενάχουντα από τον αριθμό 9824 συμβολαίου με τον όρε το χκίριε να απαραμάει  σαν σκολείε το χωριουδάτσι Σαπουνατσαίικα… Έτρου λοιπόν έγκεινη το χκίριε ελειτουργήτσε σα σκολείε τθα κοινότητα του Σαπουνάτση  , από

 το 1900 ως το 1910 τσαι ο δάσκαλε έκει πλερουκχούμενε από  το Δήμο Λιμναίων  . Έκει μονοτάξιε σκολείε του Δημοσίου . . 

Τα καμπτζία πφι ίγκιαει έγκουντα το σκολείε το 1905 ίγκιαει  

Νατα 85….Οι τσέλε προς το κάμπο όλιου τσαι πλέτεροι χρόνε με το χρόνε . Έτρου λοιπόν αποφασίστε να χκιστεί νέο χκίριε  τθο ενδιάμεσε του δύου κοινότητε . 

Το  ΦΛΕΒΑΛΡΗ του 1912 διαλύτθε ο Δήμο Λιμναίων  τσαι πλέα έμαει έχουντε κοινότητε .   

Καλε Ξημέρουμα  σε όλοι νάμου . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

………………………. 

Το καινούργιο σχολείο έδωσε ζωή στον τόπο . Ενώθηκε με το αγκομαχητό από το μύλο του Παπουλάκου και με το μουρμούρισμα του τρεχούμενου νερού από την ρεματιά .  Το 1901 ο ευεργέτης Τροχάνης δώρησε το χτίριο στον Δήμο Λιμναίων , όπως δείχνει από την αριθμό 9824 συμβολαίου με τον όρο το κτίριο να παραμείνει σαν σχολείο στο χωριό των Σαπουνακαιήκων . Έτσι λοιπόν αυτό το κτίριο λειτούργησε σαν σχολείο από το 1900 ως το 1910 και ο δαπσκαλος πληρωνόταν από τον Δήμο Λιμναίων . Ήταν μονοτάξιο σχολείο  δημοσίου . Τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο είχαν γίνει 85 . Τα σπίτια προς την Παραλία όλο και περισσότερα χρόνο με το χρόνο . Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να χτιστεί νέο κτήριο στο ενδιάμεσο των δύο κοινοτήτων . Τον Φεβρουάριο του 1912 διαλύθηκε ο Δήμος Λιμναίων και πλέον είχαμε κοινότητες . 

        Καλό ξημέρωμα σε όλους μας . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *