ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 


………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ . 

 ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 14 του Οχτώμπρη 2018 .

 Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι .. Τσακώνικα με το Πάνο …

Γκιούσου = ντύσου

Γιατσί γυμνέ ένει ;= γιατί γυμνός είμαι ; 

Φόρε τα γιορκινά ντοι  = φόρεσε τα γιορτινά σου . 

Γιατσί , κια θα ζάμε ; = Γιατί που θα πάμε . 

Να επέκα να ζάμε τα Τεγέα = Να είπα να πάμε στην Τεγέα 

Τσι ένει γινούμενε τα Τεγέα = Τι γίνεται στην Τεγέα 

Τα  Τεγέα ένει γινούμενε ατςhέ παζάρι = 

στηνΤεγέα γίνεται μεγάλο παζάρι . 

Όπφουρ έκει το παζάρι τ’ Άγιε Κωσταγκή ,τθον Άγιε Λίδι ;=

Οπως ήταν το παζάρι του Αγίου Κωσταντίνου, στο Λεωνίδιον ;. 

Ναι τσαι το παζάρι τ’ Άγιε Σωκήρα τθο Τερέ = 

Ναι και το παζάρι του Αγίου Σωτήρος στο Τυρό . 

Έγκεινη ένει πρεσιού ατςhέ τσαι ένει κχοντούκχουντα νία εβδημά =

Αυτό είναι πολύ μεγάλο και κρατάει μια εβδομάδα . 

Έα να ζάμε το παζάρι , ν’ αγοράσουμε μουάρι 

Να ‘ι ταγίχουμε σανέ , να ‘ι φορέμε χαλινέ 

Να νι σεούμε τσιόα  , ν’ αγροήσει  τς’ ο Νικόα …….

Έλα να πάνε στο παζάρι , ν’ αγοράσουμε μουλάρι 

ΝΑΤΟ ταΐζουμε σανό, να του φορέσουμε και χαλινό , 

ΝΑΤΟ σελώσουμε κιόλας, να καβαλήσει κι ο Νικόλας….  

Καλε ξημέρουμα  θιλενάδε τσαι θίλοι ,τσαι κα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ  

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *