ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ . ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ..ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ .. 

-Επφέρη κουμπάρε ο πέκα τσίπτα γιατσι με ‘σα έχου παρτέ αμπάριζα τσε ο ‘σα νίου τσίπτα .. – Ένει πρεσιού απογοητευτέ τσε έδαρη είνει αούντε ότσι α άραχλε Πατρίδα ο θα ξεχρεουθεί ποτέ . Θα πλερούκχουει τσε τα δισέγγονα νάμου.
-Πφούρ εσούκαμε ως όρεγη κουμπάρε ; πφού ;
-Κια να ερέσερε άκρα κουμπάρε , ο καθένα πφι ένει μπαήνου τάνου το θρόνε.. ένει κακηγορού τσε ένει ξερίχου τα βάρη τθο προηγούμενε . Είνει σουστοί κίσου μέχρι του χρόνου του Καποδίστρια . Μέχρι τσε έτενη ένει φταίου.
Κάθε δύου χρόνου εκλογέ τσε όλοι με τουρ ίιδοι ψεύκιτσοι υποσχέσε …
-Ου ‘νει ντρεπουμένοι καθόλου βρε κουμπάρε ;
-Είνει έχουντε βαλτέ Μπαμπάτσι τουρ αβουτάνε σου τσε ου ‘νει νίντε , τσε κιφοπάνι τσε ου ‘νει ορούντε τσίπτα ..

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΚΑ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ . ΜΕ ΥΓΕΙΑ . ΟΣΟΙ ΑΓΙΑΣΤΗΤΘΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΝΙΟΥΜΟΥ .                 ΠΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΣΕ ΜΟΝΙΑΣΤΟΙ . Άμα έτθε πορούντε Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι …

                                 ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *