ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 11 του Μάτζη 2018. Τσακωνοπαρέα μη ´

Επέκα να ζάου τα Βαστσίνα = είπα να πάω στη Βασκίνα

Εζάτσερε το Τερέ ; = επήγες στον Τυρό ;

Βρέ καόστα τα κα καμπτζία = βρε καλώστα τα καλά παιδιά .

Πφούρ επεραήατε = πως περάσατε ;

Από κιά έτθε παρείντε = Από πού έρχεστε;

Επεράκατε από τα Μέανα = περάσατε από τα Μέλανα ;

Τσι είνει ποίντε οπά σιαπέρε τον Άγιε Αντρία ; =
Τι κάνουν εκεί πέρα στον Αγιο Αντρέα ;

Να έχετε νία Κα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ = Να έχετε μία καλή Κυριακή

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *