ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 5–6 του Σετθέμπρη2021 :Α Τσακωνοπαρέα 

Α Γρούσσα #1 : του Πάνου Μαρνέρη

Από ταν ομιλία τθο Κοσμά ..

Α ούρα α κα, Καούρ εκοκιάτε,καουρ εκάνατε,καουρ εσυμμαζούμαει , κα να περαήτσετε … 

Καουρ εσυμαζούμαει τθον Πανέμορφο Κοσμά, τθο ξουστάγι τα Τσυνουρία, με τα ύβατα σι, του Γαστενίε σι,τσαι τα έατα σι 

Τάνου το Κοσμά, τσαι ανάγκια τον Αη Γιώρτση

αητέ εκασίμενε το Ξένιου με χιόνε ποτσουτέ….

Το τοπικό τραγούϊδι ….

Ο ‘νι ιστορικό μαειδέ τσαι γρουσσοόγο…. 

Ένι Τσάκωνα τσαι α μητρικά μι γρούσσα είνι τα Τσακώνικα . 

Για το ιστορικό κομμάκι τα Τσακωνιά είνι γραφτά πρεσσά βιβλία,από αντροίποι πρεσιού πιο σπουδαχτοί από σ’ ενίου, γιάκεινη θα αραμάου τάτσου από έκεινη το κομμάκι . 

Εζήκα 47 ολάτσεροι χρόνου ταν Αμεριτσή ,τσαι τα γρούσσα μι ο λησμονέκα νι, ο παρατήκα νι, ο παραγκωνία νι.. . Όχι μόνιου εζού αλλά τσαι όλοι οι πατριώτοι ξενητευτοί Τσάκωνε…

Έτρου έμε ενεί οι Τσάκωνε. Ο ‘με λησμονούντε. Νιε κχοντούκαμε τάνου από τςhεί χιλιάδε χρόνου ,χουρίς Γραμματιτσή , χουρίς Ενεστώτε τσαι υπερσυντέλιτσοι, χουρίς περισπωμένε,δασείε τσαι υπογεγραμμένε, χουρίς κανόνε ,τσαι καλούπια, πάρα από τθούμα σε τθούμα . Α δένανη, κολλέγισε τσαι κολέγοι, του προφορικού όγου, όπφουρ έκι έχα πετέ τθον όγο σι α Ελένη Μάνου τθον Άγιε Αντρία . 

Μιτσή πφι έμα , ο αφέγκη μι ,α Μάτη μι, οι αϊθήνε μι, οι τσείουνε μι, όλοι όσοι έμα νιουρίζου, το χωριουδάτσι όλιου… έμαει νιούντε τα γρούσσα νάμου, τα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..

Νι έμαει έχουντε τθα καθημερινά νάμου ζωά ..

Πφουρ  άκια να έκι περούντα από τον εμαλέ μι σε τόσιου μιτσά ηλικία, οτσι α γρούσσα μι , Τα Τσακώνικα ένι α παλαιουτέρα τθα ζωή γρούσσα ταρ Ευρώπη; Τσαι μπορεί τσαι του κόσμου;

Καλε ξημέρουμα τσαι με υγεία .

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚ……………

…Η ώρα η καλή, καλώς εκοπιάσατε, καλώς ήρθατε, καλώς μαζευτήκαμε και καλά να περάσετε. 

 Καλώς  μαζευτήκαμε στον πανέμορφο Κοσμά, το μπαλκόνι της Κυνουρίας, με τα νερά του,  τις καστανιές του, τα έλατα του . 

Πάνω στον Κοσμά και αγνάντια στον Αγιώργη 

αητός κάθεται το ξένο στα χιόνια φορτωμένος, το τοπικό τραγούδι. Δεν είμαι ιστορικός ούτε και γλωσσολόγος. Είμαι Τσάκωνας και η μητρική μου γλώσσα είναι τα Τσακώνικα.  Για το ιστορικό κομμάτι της Τσακωνιάς είναι γραμμένα πολλά βιβλία από ανθρώπους πολύ πιο σπουδαγμένους  από εμένα γι’ αυτό θα μείνω έξω από αυτό το κομμάτι.  Έζησα 47 ολόκληρα χρόνια στην Αμερική και τη γλώσσα μου δεν την ξέχασα, δεν την παράτησα, δεν την παραγκώνισα, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι πατριώτες, οι  ξενιτεμένοι Τσάκωνες.  Έτσι είμαστε εμείς η Τσάκωνες, δεν ξεχνάμε. Όχι μόνο την κρατήσαμε πάνω από 3000 χρόνια, χωρίς γραμματική χωρίς Ενεςστώτες  και υπερσυντέλικους χωρίς περισπωμένες , δασείες και υπογεγραμμένες χωρίς κανόνες και καλούπια παρά από στόμα σε στόμα. Η δύναμη φίλοι μου του προφορικού λόγου  όπως είχε πει και η Ελένη Μάνου στο λόγο της στον άγιο Ανδρέα.  Μικρός που ήμουν η μάνα μου και τα αδέρφια μου η θείοι μου,  όλοι όσους γνώριζα, το χωριό ολόκληρο μιλούσαμε τη γλώσσα μας τα Τσακώνικα, την είχαμε στην καθημερινή μας ζωή.  Πώς να περνούσε από το μυαλό μου σε μία τόσο μικρή ηλικία ότι γλώσσα μου τα Τσακώνικα είναι η αρχαιότερη στην ζωή γλώσσα της Ευρώπης και ίσως και του κόσμου. 

Καλό ξημέρωμα με υγεία .

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *