ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 5 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .
Απο το βιβλίε του Γιάννη του Κορόγου . Διαστσευή τσε γραφτέ τα Τσακώνικα απο τον Παπνο Μαρνέρη .

Α 28 του Οχτώβρη , το ( Ο Χ Ι ) μόλις επεράτσε . Φρέσκο ακόνη τα θύνητση νάμου. Ερέκα τσε εζού ταν ευκαιρία να αφήου τα στσέψη μη να πλανευτεί σε έτεοι του δύσκολοι χρόνου τσε να ξαναζήου με όσα μ’ ένει επιτρέγκουντα το θυνηκχικό μη . Εζήκαμε τότθε μιτσοί τσε ατσhοί , στιγμέ γιομάτοι μεγαλείε , περηφάνεια τσε πατριωκισμό .
Εζήκαμε όμως τσε στιγμέ γιομάτοι χκιουποκάρδι , κείνα τσε στερήςε .
Ο ‘νει αρίκχουντα κανία συζήτηση ότσι το Ο Χ Ι του 40 ένει α φωνά τα ιστορία νάμου , απο χιλιάδε χρόνου , ατζά σε κάθε οχτρέ πφι επροσπαθήτσε να σκαβούει τα Πατρίδα τσε τα ιδανικά νάμου .
Έκει το άλλιου ( ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ ) ατζά τα Γερμανία τσε ταν Ιταλία πφι είγκιαει αντιπροσωπέκουντε το φασισμό .
Καλε ξημέρουμα , πάντα με ΥΓΕΙΑ .

Τσίπτα άλλιου ο θα ποίου , Εξόν το να νη μου αλήου
Τσακώνικα νιλήνετε , τσε μπίτι μη σ’ αφήνετε …..

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *