ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 25 του Νοέμπρη 2018 . Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι . 

           ……..ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ με το Πάνο ……… 

Ζάλεμα = Διάλεγμα 

          Τσι έσει ποίου όρπα; = τι κάνεις εκεί

Ένει ζαλέγκου τα κάρυα = διαλέγω τα καρύδια 

Άλε μοι τσαι ενίου για να ξέρου τσι σόϊ ζάλεμα σι έσει ποίου ;

Πες μου και μένα να ξέρω τι σόι διάλεγμα κάνεις ;

Να ένει ζαλέγκου τα ατςhά , ατςhά …= 

Να διαλέγω τα μεγάλα , μεγάλα … 

Τσαι γιατσί σ’ έσει ζαλέγκου βρε χριστσιανέ ; = 

Και γιατί τα διαλέγεις βρε χριστιανέ  ; 

Ωωω ογαριασμό θα ντι δού ; = λογαριασμό θα σου δώσω ;

 

Ενίου μ’ ένει φαγκισκούμενε ότσι : ιδουλεία ο ‘κει έχου ο ιδάβολε τσαι έκει πρανίζου τα καμπτζία σοι …. 

Εμένα μου φαίνεται πως : δουλειά δέν είχε ο διάβολος και χτυπούσε τα παιδιά του …   

Βρε κουϊθοτσούφαλε , τα ατσhά είνει ποιό ακριβά = 

Βρε κουφιοκέφαλε τα μεγάλα είναι ποιό ακριβά . 

Εκιού βρέ Νιχάλη θα παιδέμπτζησιου κάνα μήνα ;= 

Εσυ βρε Μιχάλη θα παιδεύεσαι κάνα μήνα ; 

    (….οράτε να ζαλέτσετε ποίε  γρούσα θα νιλήτε 

         Βατσιούλι να νι μάθετε ποτέ μη νι αρνηθήτε ……

          Κοιτάτε να διαλέξετε ποια γλώσσα θα  μιλήστε 

           Νεράκι να την μάθετε ποτέ μην αρνηθήτε ..

…….. Καλέ ξημέρουμα τσαι όμορφο Τσιουρακά ……..

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *