ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………

Τσουρακά 21 του Απρίλη 2019. Α Τσακωνοπαρέα.

Τσουρακά του Βαγίου, ταρ Ελένη Μάνου.

Ταν Τσ̌ουρακά του Βαγίου, για να θυνικχούμαϊ ταν είσοδο του Χσ̌ιστού τ̔α χώρα ταρ Ιερουσαλήμ, έμε στολίζουντε τουρ αγίουνε με καϊδία από Βάγια, από Φοίνιτσε, από Σμερτίε τσαί από Ελ̣ίε. Ότσι ξαπολ̣εί ο άγιε,  ο παπά σ’έν̇ι μεζάχου του κιστοί. Έντεοι θα σι βάλωι τθο ’κόνισμα τα τσελ̣ή, π̔η μαζί με τα λαλούιδια του επιτάφιλε τσαί το βασιλικό του Σταυρού, σ’είνι έχουντε για φυατθά. Πρεσσοί ήγκιαϊ φκιάντε Σταυροί από φοίνικα νή από Βάγια τσαί σ’ ήγκιαϊ κρεμαίντε τάνου από τον πόρε. Οπά θα απαραμάν̇ι όα τα χρονία για φυατθέ από τον κακό εψιλέ τσαί ταν κακά ταν ούρα. Ένταν̇η ταν αμέρα ένι επιτρεγγούμενε(όγο του ότσι ένι ακόνη Σαρακοστά) να φάν̇ι ψάζι, αούλι τσαί κρασί, γιάκεινι τσαι το τραγουδάτσι:

Εκάνε ο Λάζαρε, εκάναϊ τα Βάγια,

 εκάνε α τσ̌ουρακά π̔’ είνι τσ̌ούντε τα ψάζα.

 Από σάμερε ένι τσινούα α Ατσ̌ά Βδημά.

Καλέ ξημέρουμα, όμορφο Τσουρακά.

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Την Κυριακή των Βαίων, για να θυμόμαστε την είσοδο του Χριστού στη χώρα της Ιερουσαλήμ, στολίζουμε τις εκκλησίες με κλαδιά από Βάγια, από Φοίνικες, από Μυρτιές και από Ελιές. Όταν τελειώσει η εκκλησία,  ο παπάς τα μοιράζει στους πιστούς. Αυτοί θα τα βάλουν στο  εικόνισμα του σπιτιού, που μαζί με τα λουλούδια του επιταφίου και το βασιλικό του Σταυρού, τα έχουν για φυλαχτά. Πολλοί έφτιαχναν Σταυρούς από φοίνικα ή από Βάγια και τους κρεμούσαν πάνω από την πόρτα. Εκεί θα παραμείνουν όλη τη χρονιά για φυλαχτό από το κακό μάτι και την κακιά την ώρα. Αυτή την ημέρα επιτρέπεται (λόγω του ότι είναι ακόμη Σαρακοστή) να φάνε ψάρι, λαδάκι και κρασί, γι’ αυτό και το τραγουδάκι:

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια,ήρθε η Κυριακή που τρώμε τα ψάρια.Από σήμερα  ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα.        

Καλό ξημέρωμα, όμορφη Κυριακή.          ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *