ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 30 τσαι 31 του Αμάη 2021. 

 Τα ασημούματα, ταρ Ελένη Μάνου. 

Το δίσκο πφ’ έκι απολύα α νύιθη τα γλυκά, α μάτη του γαμπρού τσαί όλοι οι συντζενήδε, θα βάλωι ασήμουμα, παράδε. Τθαν τσέα του γαμπρού θα βάλωι το λιγούτερε ένα πενηντάρ(ζ)ι, τθουρ άλλοι τσέλε θα βάλωι όσα είνι θέντε! Όλοι όμως θα βάλωι ένα ρόιδι, είνι έχουντέ νι σε καλέ, όπφουρ ένι γιομάκιου το ροϊδι, να ένι γιομάτα α τσέα, σε καμπζία τσαί καούδια. Τα ασημούματα θα σ’άρη ετήνα πφη ένι αποσούκχα το δίσκο. Ήγκιαϊ έχουντε νι σε κιμή τσαί καμάρ(ζ)ι όταν σ’ήγκιαϊ προκιμούντε ν’αποσούνη το δίσκο! Αποτσί έκι αποσούκχα του κουραμπιέδε α νύιθη, α πεθερά σι έκι μερι(ζ)άχα σι τθου συντζενήδε όσοι ήγκιαει καλεστοί τθο τραπέζι ταρ αρβώνα, έτρου να σι γλυκάνωι. Ετηνεοί, πάλι, θα ήγκιαει ασημούκχουντε το δίσκο, όσα ήγκιαει έχουντε ευχαρ(ζ)ίστηση. Τα γλυκά τθου συντζενήδε σ’ήγκιαει αποσούκχουντα σεπαστά σε κιάτα με λετσοί μπόλιε. Το ίιδε έκι ποία τσαί α νύιθη τθουρ εδιτσοί σι. Αμα γκαρένα συντζενή έκι χλιφτέ τσαί όκι ζατέ τθαν αρβώνα θα ν’απολύωι τσαί τα λικούμια τσαί του κουρμαπιέδε τσαί τα κουφέτα τθαν τσέα σι. Μετά ταν κίσιμο αρβώνα ο γαμπρέ με τα νύιθη τς’ένα συντζενή τα νύιθη θα ήγκιαει εγγουντε να χαιρεκίσωι του συντζενήδε σι όλοι, τσαί του γαμπρού τσαί τα νύιθη. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι με υγεία! 

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ.

Το δίσκο που έστελνε η νύφη τα γλυκά, η μάνα του γαμπρού και όλοι οι συγγενείς, θα βάλουν ασήμωμα, χρήματα. Στο σπίτι  του γαμπρού θα βάλουν  το λιγότερο ένα πενηντάρι, στα άλλα σπίτια θα βάλουν όσα θέλουν! Όλοι όμως θα βάλουν ένα ρόδι , το έχουν σε καλό, όπως είναι γεμάτο το ρόδι, να εινια γεμάτο το σπίτι, σε παιδιά και  καλούδια. Τα ασημώματα θα τα πάρει εκείνη που στέλνει το δίσκο. Το είχαν σε τιμή και καμάρι όταν τις προκιμούσαν να στείλουν το δίσκο! Αποτί έστελνε το δίσκο με τους κουρμπιέδες η νύφη, η πεθερά της τους μοίραζε στους  συγγενείς όσοι ήταν καλεσμένοι στο τραπέζι του αρραβώνα, έτσι να τους γλυκάνουν.  Εκείνοι εκεί, πάλι, θα ασήμωναν το δίσκο, όσα είχαν ευχαρίστηση. Τα γλυκά στους συγγενείς τα έστελναν  σκεπαστά σε πιάτα με λευκές μπόλιες. Το ίδιο έκανε  και η νύφη στους δικούς της. Αν κάποιος συγγενής πήγαν θλιμμένος ( είχε πένθος) και δεν είχε πάει στον αρραβώνα θα του στείλουν κια τα λουκούμια  και τους κουρμαπιέδες και τα κουφέτα στο σπίτι του. Μετά τον επίσημο  αρραβώνα ο γαμπρός με τη νύφη και ένα συγγενή της νύφης θα πήγαιναν να χαιρετήσουν τους συγγενείς τους όλους, και του γαμπρού και της νύφης. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *