ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………. 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 8–9 Νοέμπρη 2020: Α Τσακωνοπαρέα. 

Α Αγίε Σοϊθία :του Καθηγητή Σωκήρη Λυσσίκατου. 

Γραφτέ τθα Τσακώνικα:  από τον Πάνο Μαρνέρη. 

Έγκεινη το κείμενε έκι δημοσιευτέ τθαν εφημερίδα «Κυνουρία» τον περατέ Ιούλη ( Αωνάρη ). Ο τσύριε Λυσικατε μι νι απολύτσε με e mail

Τσαι όγω του ότσι έκι ατςhέ, νιε χουρία σε τέσσερα κομμάκια .

Α ερμηνεία ένι ακριβώς όπφου νι εγράβε ο τσύριε Σωκήρη ..

 

Μπορεί το πιο επίτσαιρε Θέμα τουρ αμέρε νάμου για ολάτσερε τον 

Ελληνισμό τσαι όχι μόνιου. Α ΑΓΙΕ ΣΟΙΘΙΑ. 

Ονουμάστε  ο παράδεισε τάνου ταν ιγής ,ο ήλιε σε όλοι του 

Χριστιανοί , τσαι το όνουμα σι ένι αναφερικχούμενε τθαν Σοφία του Θεού = τον Ιησού Χριστέ .. Εχκίστε ο 532 ως το 537 μετά το Χριστέ πφι έκι αυτοκράτορα ο Ιουστινιανέ, ούγειε έκι Θέου ο ναό να ξεπεραήχει σε ομορθία πάσα άλλε ναό, γιάκεινη άμα τσαι ετελεύε εφωνηάε , ΕΝΙΤΣΗΚΑ ΝΤΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ … Αρχιτέχτονε ο Ανθέμιε τσαι ο Ισίδωρε . Εδουλεύαει 100 πρωτομαστόροι τσαι 10,000:00 (δεκα χιλιάδε ) απαδότοι(εργάτοι) . Ο αυτοκράτορα Ιουστινιανέ έκι ανακατούκχου τάσου ταν άμμο τσέρματα , να σ’ερέχωει οι εργάτοι τσαι να δουλέγκωει πλέκιεριου τσαι πιο γλήγορα. Ακόνη τσαι Σάμερε το χκήριε ένι ένα αρχιτεκτονικό Θάμα. 

Καλέ ξημέρουμα σε όλοι νάμου …..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

…………..

Ίσως το πιο επίκαιρο θέμα των ημερών μας για όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο.  Η Αγία Σοφία.. Χαρακτηρίστηκε ως: «Ο ΜΕΓΑΣ ΝΑΟΣ»,«Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» «Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ» και η ονομασία του αναφέρεται στην Σοφία του θεού=στον Ιησού Χριστό .

Κτίστηκε από το 532 έως 537 μ.Χ επί Ιουστινιανού, ο οποίος ήθελε να είναι ναός που να ξεπερνάει σε ομορφιά κάθε προηγούμενο ναό,  γι’ αυτό όταν τελείωσε,  αναφώνησε:  «Νενίκηκα σε Σολομών».  Αρχιτέκτονες:ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος. Εργάστηκαν 100 πρωτομάστορες και 10.000 εργάτες. Ο Ιουστινιανός έριχνε στην άμμο νομίσματα, ώστε  βρίσκοντας τα εργάτες να δουλεύουν πιο γρήγορα.

Ακόμα και σήμερα ο ναός είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. 

   …….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *