ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 21–22 του Φλεβάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Το μοναστσήρι ταρ Ορθοκωστά # 2 : του Πάνου Μαρνέρη

 

Το νέο μοναστσήρι ένι ερικχούμενε 7 χιλιόμετρα Ανατολικά του Πραστού  τσαι 12 από τον Άγιε Αντρία . Το Βόρεινε σι μέρη ένι ορούντα το ρυάτσι του Βρασιάτα ποταμού τςαι τα άβα 3 συγκιουτά από καρυέ .  Εχκίστε το  1617 από τον Άρχοντα Μπελόκα απο το Πραστέ .Το 1711 οι 3 Αϊθήνε Γιάννη, Κωσταγκή, τσαι Γιώργο Τρουχάνη  αναστευάνει τα μονά .  Εκι ανήκουντα τθαν επισκοπή τα Μονεμπασιά τσαι τθαν επισκοπή του Ορειόντα τσαι Πραστού. 

Το 1770 επαθήτσε ζηνίλε από τουρ Αλβανοί. Με ταν Επανάσταση του 1821 ο Ηγούμενε σι Ιωσήφ Κανέστρα  έκι έχου το δικό σι σώμα από αγωνιστέ . Ίγκιαει οπλιστοί τσαι μιστουτοί  του μοναστςηρίου . 

Ατζε  ο ιίδε ο Ηγούμενε μέρη τθα Πολιορκία τα Τροπολιτσιά  τσαι τα Ανάπλι  τσαι οπά εχάτθαει 3 καογέροι . Το 1826 το Μοναστσήρι καταστρέφτε από τον Μπραϊμη . 

Το μοναστσήρι ένι χκιστέ σε τετράγωνε τσαι τα μισά ένι ο Άγιε ούγοιε  ανακαινήστε το 1864 από Αγιελιδώτοι μαστόροι . Τουρ αρχαί τουρ εικοστού αιώνα το μοναστσήρι έκι έχουντα 20 καογέροι . 

Το μοναστσήρι από αντρικό ενάτθε γυνατσείε τσαι τουρ 24 του Απρίλη του 2007 οι δύου καογρίε φονεύταει . Για το έγκλημα έγκεινη ενάτθε ατςhέ σούσουρε . Σε Θανατούκαει για να σι κρέψωει τσαι ερέσταει οι φονίε από το DNA . Α νία από του δύου έτςιούτσε με τα νύχια σι τα σhούκχα  σε ένα από του φονίε τσαι έτρου σ’εκιάκαει .. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι όμορφο συνταχινά 

……………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

…………………………

Το νέο μοναστήρι βρίσκεται 7 χιλιόμετρα  ανατολικά του Πραστού και 12 από τον Άγιο Αντρέα . Το Βορεινό μέρος βλέπει το ρέμα του Βρασιάτη ποταμού και τα άλλα τρία ζωσμένα από καρυδιές.  Χτίστηκε το 1617 από τον άρχοντα Μπελόκα από τον Πραστό . Το 1711 τα τρία αδέλφια Γιάννης ,Κωσταντής και Γιώργος Τροχάνης ανακαίνισαν την μονή .

Ανήκε στην επισκοπή Μονεμβάσιας και στην επισκοπή Ρέοντος και Πραστού.Το 1770 έπαθε ζημιές από τους Αλβανούς .

 Με την επανάσταση του 1821  ο ηγούμενος Ιωσήφ Κανέστρα είχε το δικό του σώμα αγωνιστών .   Ήταν οπλισμένοι και μισθωτοί της μονής. Πήρε ο ίδιος ο ηγούμενος μέρος στην πολιορκία της Τριπολιτσάς και στο Ναύπλιο όπου σκοτώθηκαν τρείς μοναχοί . Το 1826 το μοναστήρι καταστράφηκε από τον Ιμπραήμ. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε τετράγωνο και στη μέση είναι ο ναός ο οποίος ανακαινήθηκετο 1864 από Λεωνιδιώτες μαστόρους. Στις αρχές του εικοστού αιώνα το μοναστήρι είχε 20 μοναχούς .

Το μοναστήρι από αντρικό έγινε γυναικείο και στις 24 Απριλίου του 2007 οι δυο μοναχές δολοφονήθηκαν . Για το διπλό αυτό έγκλημα έγινε μεγάλος θόρυβος . Τις θανάτωσαν για να τις κλέψουν και οι φονιάδες ανακαλύφθηκαν από το DNA. Η μία από τις δυό έξυσε ( γρατσούνισε)  με τα νύχια της το πρόσωπο του ενός από τους φονιάδες και έτσι τους έπιασαν .. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι και όμορφο πρωινό …

…… ….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *