ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τςhίτα 26 του Σερικχή 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

ΤΑ ΞΕΣΕΛΙΑ ……α δέφτερε μοι γειτονία …. 

Κάθε συνταχινά ροβολήχουντα κανία 20ρία καμπτζία το κατάβα για το σκολείε . Μιτσα , ατςhίτερα , σιατέρε ,  υζοί με νια σάκα ποτσουτά , δρανήντουντα , αρακαλίζουντα , τσε χασκογεούντα κχαμπέντα το κακήφορε τα ρυακούλια . Όρπα ίγκιαει  μπέντα  το μπουλούτσι τσε άβα καμπτζία  για να ενουθούνει  οα τα τάνου γειτονόπουα ταν ατσhά χαρουπία , τα στρατώνα το σκολείε . Τότθε το σκολείε του Τερού έκει φιλοξενούνται 160 μαθητούρια . 160 καμπτζία με δύου δασκάλοι .: Το Σταύρο Κοκκοκιό με τα γουναίκα ση Ατζελικώ …

Όμορφοι ξέγνοιαστοι παιδιτσοί χρόνοι. Ένα σκολείε γιομάκιου ζωή . Καμπτζία ο πλούτε τα κάθε κοινωνία . Το μέλλον ενός Έθνους . 

Δρανήντουντα , μαούντα , χορέγκουντα , βούντα τθο προαύλιε του σχολείου ως πφι να ντεί το κουδούνι (με έτενη το χαρακτηριστικό ήχο) 

Μετά όα τα σειρά 1τη ,2α, 3η, 4η ,5η, 6η. Από τα δεξιά όπφουρ έμαει ορούντε το σκολείε τα αρσενικά τσαι από αριστερά οι σιατέρε . . 

 έατθε ου Τερού  το θεατράτσι  26 Σερικχή 

Να οράτε ρυθμιτσή τσαι αεροβιτσή γυμναστιτσή…. 

 

Καλε ξημέρουμα  σε όλοι νάμου . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *