ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Τσhίτα 15 ΤΟΥ ΑΜΑΗ 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι . 

 ……… ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ……….

Τα πλέτερα στεφανούματα (γάμοι )  το Τερέ,  ίγκιαει γινούμενα τον Άγιε Γιάννη . Τα κίσου αυλή τθον Άγιε Γιάννη ,ενώ έκει περιμένα α νύιθη το γαμπρέ , ίγκιαει χορέγκουντε το τραγούϊδι : 

( Για άλλε νάμου ποίερ έσει καρτερούα , 

Τσαι ποίερ έσει απαντέχα . 

Τον Άγιε Γιάννη ένει καρτερούα 

τσαι το Χριστέ απαντέχα ….. )

Μόλις έκει εμφανισκούμενε  ο γαμπρέ α νύιτθη , μπαίνα έκει τον Άγιε τσαι μετά ο γαμπρέ , για να ναϊθει το μυστήριε…. 

Απέ έκει τελειούκχουντα το μυστήριε  πάλι ίγκιαει σταλίχουντε χορέ αλλά έδαρη το απουρτεσινέ μέρη του Αγίου . Όρπα ταν απουρτεσινά αυλή του Αγίου χορέ από το σόι του γαμπρού τσαι τα νύιθη ως το σουρούπουμα … Α ελήα ταν απουρτεσινά αυλή  ένει μάρτυρα σε πρεσσά τέτοια σεΐρια τσαι γλέγκια . 

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ .

Βοηθήετε να αναστάνουμε τα γρούσα νάμου . 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *