ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α βρύση του Πολίτα έκει  ποκίχα όα ταν τάνου γειτονία του Τερού .

Έκει το μέρη πφι ίγκιαει ποκίχουντε τα ζώα σου πρανίζουντε τσαι κχρίζουντε τα χοντρά ιίτα ,ποίντε του μπουγάδε σου , κχρίζουντε το φαέ , τα άχανα . Έκει το μέρη πφι έκει θα ζάει ο νέο να άρει ένα γλυκό χαμόγελε από τα νέα έκει το μέρη πφι άκει να μαζουτθούνει οι γουναίτσε για το γνωστέ ξόμπλιασμα ,  έκει το μέρη πφι έκει θα δροσίσει  το διψαστέ διαβάτα .Του καουτσαιρινοί μήνοι το ύο έκει λιγοστέγκουντα , τότθε έκει αβέντα μέρη έγκεινη πφι θα οράμε σε λίγο .. 

Η βρύση του Πολίτη πότιζε όλοκληρη την απάνω γειτονία του Τυρού .

Ήταν το μέρος  που επότιζαν τα ζώα τους εκοπάναγαν και έπλεναν τα χοντρά τους ρούχα , έκαναν τις μπουγάδες τους έπλεναν το στάρι τα χόρτα κτλπ . Ήταν το μέρος που θα πήγαινε ο νέος να πάρει το γλυκό χαμόγελο της νέας ήταν το μέρος που μαζεύονταν οι γυναίκες για το γνωστό κουτσομπολιό και το μέρος όπου θα δρόσιζε τον διψασμένο διαβάτη . Τους καλοκαιρινούς μήνες που το νερό λιγόστευε τότε πολλές φορές συνέβαινε αυτό που θα δείτε τώρα ….

Πρόσωπα : Νικοού ,Ερήνη ,Γιωργού ,Βασίλω ,Μαριγώ, Τούλα , Λία ..

Νικοού : τσε ‘σει ποία Γιωργού  , α ούρα κα τσιόα . 

Γιωργού: Τσί να ποίου Νικοού , όργη επέκα να μόλου να κιάσου καννιά  κχιαούα υίο . 

Νικοού : Α ούρα κα Βασίλω , Μαριγώ , Τούλα ,τσε εμού όργη ; 

Βασίλω : Καόστο τα Νικοού . Ναί όρεγη , ΕΜΕ έχουντε κάνα δύου ούρε με τα καψο  Μαριγώ τσε τα Τούλα 

Μαριγώ : ΕΜΕ Απαντέχουντε ταν Ερήνη , τσι  να ποίωμε. 

ΤΟΥΛΑ:Ο  ‘νει αούα να τελειούει τσε έντανη α Μαργουτά ; 

Νικοού : α ούρα κα τσε σ’ ετίου  Ερήνη , ο ‘σει νιούα καθόλου . 

Ερήνη : τσι να αλήου ; Όρεγη απο τα μεσάνιουτθα  μα όνει έχουντα κχιαούα , απατσιάκα ……  

Γιωργού : εσούστε τσε τα τσέα εσούστε  τσε τα βρύση … 

Τούλα  : ούτε Αδά , ούτε Στερνί , ούτε Συτζά ,ατςhέ το κακό ..

Βασίλω : αφού τσε α κάτου βρύση πφι ο ‘νει στερευτά ποτές μαθέ ίσια πφε ‘νει στρατζίχα …. 

Μαριγώ : Ούτε τσε τα κηγάϊδα τθού Γιωργουλή , άφε πφι είνει Κλειδαμπαρουτά … 

Γιωργού : Τσε  τα κάτου γειτονία α βρύση του Τράκα κχιαούα ,  κχιαούα ….

Τούλα :  τσε τα κηγάϊδα τάνου γουναίτσε στρατζίαει . Πφού θα ποκιστούνει τα ζωντανά ο ‘τθε αούντε μη ; 

Βασίλω : Ως τσε το ντόκιε βρε γουναίτσε , τσε θα αποναθούμε ; 

Μαριγώ : Ο  Θεό ένει ξέρου, θα έχει τουρ όγοι ση … 

Νικοού : Τσι να αλήου βρε γουναίτσε , όρεγη ο ‘με  έχουντε ύο να κίουμε τσε κάτσι χριστσιανοί , να μη ξονομακίχου , είνει παρείντε τα νιούτθα ποτσούντε ύο να ποκίσωει τα Λαλούϊδα  , 

Μαριγώ : Σο κακότθο  Αμ Ποίερ ένει έχου ταν άειδα να παρήτθει νιούτθα κάψο Νικοού .  

Βασίλω : Τσι να αλήου ;  Ήμαρτον , Ήμαρτον .

Γιωργού : Τσι να αλήερε τσε εκιού α καψερά ; 

Τούλα : Πρώτα οι αθροίποι τσε απο λίγο λίγο να σούσει για όλοι 

Νικοού : Εζού μα ταν Έωνη  το καρβούνι θα Μπάλου. Ο ‘τθε ορούντε α άβα ένει έχα γιομιστέ 4 κουνίλε τσε εβαλήτσε τσε μπετόνι , μα πφι να νη οργιστεί  , ο ‘νει ορούα σαν πόσοι έμε  αντεχουμένει ;;;; 

Ερήνη : τσι έσει μπαμπαλίζα τσε σταμοδέρα  Νικοού , γιάκεινη ετθάκα όα νιούτθα … 

Νικοού : Κάψο  Ερήνη ο πέκα να μην άρερε , μα τσε εκιού νιε 

παραμπήτσερε . 

Βασίλω : όσιου έμε αρίκχουντε ενεί όλοι , έσει αρίκχα μοναχά ντη … 

Τούλα: Απο λίγο να σούσει για όλοι βρε  Ερήνη , τσε εκιου α σκοκεινά νιε παραμπήτσερε . 

Ερήνη : Ο ‘νει κειράζα τσε γκανένα . 

Νικοού : Ο ‘σει κειράζα ; καλά ο ‘σει ντρεπουμένα ; 

Γιωργού : Να μου φαήτσε  α  καΐα για να γεμίσουμε ένα  κουνάτσι  

Τούλα : Τσε ακόνη ο Άγκαμε σειρά 

Μαριγώ : Μπαϊλιάκαμε τσε αποστάκαμε να απαντέχουμε ετίου .

Βασίλω:  Μα τσε εκιού βρε Ερήνη γιομήτσερε 4 κουνιλέςhε , τσε έδαρη εβαλήτσερε τσε μπετόνι ; 

Μαριγώ : Κα ένει αούα α Βασίλω !!!

Νικοού : Τέλειουτσε Ερήνη ….

Ερήνη : ποίε μη τα χάρη ; Χμ ακόνη ο κάνερε έσει Τσιούνα τα νύχια ντη για καβουγά με φαινούμενε . 

Νικοού : Όρα μπάτσε τη φοζατθού …. 

Ερήνη : Για όρα κακομοίρα … πρεσσά ντε ένει κχοντούκχα … 

Νικοού : Άλιου τσ’ έγκεινη …. Μα καλα τσι ντε μπήκα ; 

Ερήνη : Τσι με μπήτσερε τα κακά ψιουχρά ντη μέρα με μπήτσερε , έγκεινη με μπήτσερε …. 

Νικοού : Ντ’ οργήστε ο Θεό με φαινούμενε. ,!!! .

Ερήνη : τσε ετίου ο διάβολε .. νιάτσερε οπά …. 

Γιωργού : Επέκαμε νία κουβέντα μη μαούμε τσιόα τόσοι χρόνου γειτόνισε ;;;;; 

Τούλα : βρε γουναίτσε ο θα μπάλουμε όα νάμου τα ξόμπλια εδαρη !

Νικοού : Ο νιάτσερε τσε πέτσε ; με μαζούκχα πρεσσά επέτσε  ; 

Βασίλω : Εα ο κειράζουντα …. Δει  τόπο ταν οργή 

Μαριγώ : όλοι κολλέγισε έμε , να μη μπάλουμε τουρ εψιλοί νάμου 

Αναμεταξύ νάμου … 

Νικοού : Τσι θα αλλεί ο ‘νει  κειράζουντα Βασίλω ;  

Ερήνη : Βρε Βασίλω το Θεό ντη , εζού ένει φταία πφε ‘νει έχουντα λίγο ύο  ; 

Νικοού : Λίγοι να είνει οι ούρε ντη πφε θα μ’ αλήερε εκιού ;  όρεγη  ενέτζερε  10 κουνιλέςhε τσε μπετόνι απανούσε ….. 

 Ερήνη : Ούτε να μετςhεί ο νοούα   

Νικοού : Ου ‘νει 10 είνει πέντε …. Σούσμαει  έδαρη , ο ‘νει ο  Γιάννη ένει Γιαννούλη . … 

Ερήνη : ότσι ένει θέα ένει ποία … 

ΤΟΥΛΑ : Βρε χριστσιανά τα τσέα ντη ποίε ότσι έσει θέα αλλά ορεγη….

Νικοού : Έγκεινη επέκα . Έσει ποία ότσι ντη κχαμπαήσει τσε τθο διάτανε οι άλλοι …. 

Ερήνη : Τσι έσει αούα τσε έσει αούα  πφι να ντη αλλεί ο παπά ταν αβουτάνα . Βούενει μπάτσε ντ’ άρει τσε ντη τθαΐσει . 

Τούλα : Γουναίτσε ορή κακότθο Σεργούνι ενάμαει … 

Ερήνη : Όρα κακομοίρα ο ‘νει έχανει σε τσίπτα να Μπάλου τα σκολιανά ντη τα φόρα……. 

 

Νικοού : Να ντη κακιουρήου …. άμα το Θεο πλέα … Τσι σκολιανά να μπάλερε πφι αμα ανοίτσου το κοφτέ μη ο θα ντη ξεκχρίσει ούτε α θάασσα ; 

Μαριγώ : Βρέ γουναίτσε αμάν πλέα … νιε χοντριάγκαντε τα δουλεία.

Βασίλω: Τέλειου τσε εκιού βρε Χριστσιανά  …..

Ερήνη : Εμπήκατε κόμα όλοι έδαρη ; 

Γιωργού : Όρα κακομοίρα μη ξεστομίσερε τσίπτα ; αρτσετά νιε βούκα το κοφτέ  μη τόσα ούρα ; μπάτσε άρου κανιά κχριανίδα τσε ντη στραβού….. 

Ερήνη : Όρα τσι άλλιου θα αλήερε ;;; για οράτε μη κα ;;; 

Νικοού : Βρέ γαϊδούρα αντί να αλήερε το καλέ όγο ,τόσα ούρα πφι  ντε με υπομέντε , θα ση βάλερε με όλοι νάμου ;; 

Βασίλω : Αποαλήκαμε να απαντέχουμε ετίου να γιομήσερε …..

Νικοού : Ώς τσε τα λοτςhάρια γιομήτσερε , τσε έσει θέα να μπαήερε τσε απανούσε  ;;; μάζουσει τσε φύτσε . ..

Τούλα : χαχαχα . Γούστο έτθε έχουντε   Με μπήτσερε τσε γιάκα βρε Νικοού . Νιάτσερε οπά λοτςhάρια ; κιά σε θυνήτθερε κακότθο ; 

Ερήνη : Ο ‘νει φύα , θα γιομίσου το μπετόνι να μόλει ο Λία να ποτσούει…. 

Νικοού :Μάζου ση τσε έτθα  φύτσε , να μη ντη τθαήσωει οι ΤΕΣΣΕΡΟΙ 

Ερήνη : ντε οργήστε με φαινούμενε . Έμισιου μπετόνι θα ποτσούει ; 

Ορεί κια ένει εκάνε τσιόα . 

Λια : Τσι έτθε φκειάντε γουναίτσε . Α ούρα κα τσιόα  . Τόσοι ούρε όρεγη θα ξομπλιάτε όλιου το χωριουδάτσι … 

Ερήνη : Έα Λία τσι ο ‘νει πορούα να ση μπάλου πέρε μοναχά μη .

Λία : Έτθα ότσι γιομήτσερε , γιομήτσερε  άφε να νάρωει τσε οι άλλοι . 

Ερήνη : Εκιού με τσιουνέ το μέρη  έσει ; 

Λία : Ενιάτσερε τσι επέκα ; Έτθα .. 

Ερήνη : Ο τελειούκα ακόνη …. 

Λία : Έτθα επέκα .. θα ναθούμε σεργούνι απουρτέσε του γουναίτσε .

Ερήνη : Όρα καημένε τσι άλλιου θα αλήερε …

Λία : Έκεινη πφι ντε ‘πέκα .. χάϊντε συγυρίσου …. 

Νικοού : Να έσει κα βρε Λία ο Θεός ντε ενέτζε …

 

Μετά από νία εβδημά αφού εκκλησιάσταει έμπαήκαει όλοι μαζύ τάτσου από τον Άγιε τσαι : 

Γιωργού : Βρε γουναίτσε  ο ποίντα πφι έτθε μαουτοί …

Βασίλω : Αμαρκία βρε κολέγισε τσε ΕΜΕ παρήντε τσε τον Άγιε ; 

Μαριγώ : Έατθε μη βάνετε τθα Σhίντα ση πιπέρι , θα να μου οργιστεί τσε ο Θεο. 

Τούλα : Ορη φκειάξετε ση κακότθο,  τόσοι χρόνου κολλέγισε , κχάρα θα ξερίσει να να μου δάει ο απανούσε …

Νικοού :Τσι έμε έχουντε να μεριάτσουμε βρε Ερήνη τσε ό ‘με νιληκχουμένει ; 

Ερήνη : Αμ σο κακότθο κάψο Νικοού τσι να  έχουμε ; ο ‘με ‘χουντε τσίπτα αλλα με  βρίερε Νικοού !!! 

Νικοού : Τσε εκιού με βρίερε Ερήνη τσε εκιού …

Ερήνη : ο ‘νει αούα  τσε εζού  ντε βρία  αλλά πφου ντε βρία . .. Ομορφα τσε ταπεινά ντε βρία   … Νικοούουου . Όμορφα τσε ταπεινά .. 

 ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *